Press "Enter" to skip to content

Хөдөө с.у.м.а.н.д нэгэн айлд з.а.л.а.г.д.л.а.а. Шинэхэн ч б.ө.ө байж, би бүгдийг ч.а.д.а.х юм шиг л бодогдоод явж байсан цаг ГЭТЭЛ…

Хөдөө с.у.м.а.н.д нэгэн айлд з.а.л.а.г.д.л.а.а. Шинэхэн ч б.ө.ө байж, би бүгдийг ч.а.д.а.х юм шиг л бодогдоод явж байсан цаг. Гэрт нэг х.э.в.т.р.и.й.н залуу, эхнэр нь бололтой ногоон шар нүдтэй х.ү.ү.х.э.н, нэг настай с.а.м.г.а.н байна. Самган с.ү.й.д- Хүү маань х.э.в.т.э.р.т ороод у.д.а.ж байна. Чамайг ирж гэж дуулаад, аваад ир гээд с.у.у.л.а.г.д.а.г.г.ү.й гээд цай цүй болов.

Х.у.я.г худрагаа а.р.и.у.л.а.а.д л х.э.ц х.э.н.г.э.р.э.г.э.э услаад л чухам чухал том у.д.г.а.н суулаа. Х.э.ц х.э.н.г.э.р.э.г.э.э д.э.л.д.э.э.д о.н.г.о.о д.у.у.д.а.а.д л үзэж тарлаа. Гэтэл урд х.о.ж.и.д ү.з.э.э.г.ү.й х.а.ч.и.н ж.и.г.т.э.й а.м.ь.т.а.н залуугийн орон доогуур харагдаж байна. Тохойн чинээ өндөртөй, а.л.г.ы.н чинээ н.ү.ү.р.т.э.й юм.

Сэгсгэр ү.с.э.р.х.э.г т.о.л.г.о.й.т.о.й, гар хөл нь т.а.н.и.г.д.а.х.г.ү.й юм. Нүүр нь л сайн харагдаад байх юм. Их хурдан хөдөлгөөнтэй, хүрэн өнгөтэй, жаахан з.а.в.а.а.н ү.н.э.р.т.э.й юмаа. Х.э.ц.э.э бариад ц.а.м.н.а.ж өглөө. Гэрийн баруугаар, зүүгээр нь гээд э.л.д.э.ж өглөө. Д.о.о.г т.о.х.у.у хийгээд, байгаа юман дээгүүр тойрч х.а.р.а.й.л.г.а.а.д л нөгөө орон доогуур орчих юм.

Нэг мэдсэн б.а.х.а.р.д.а.ж ү.х.э.х.н.э.э, х.э.ц.э.э т.а.в.и.а.д хоймор нь очиж суугаад о.р.г.о.й.г.о.о аваад нөгөө орон доогуур харлаа. Юу ч байдаггүй. Нөгөө с.а.м.г.ан –У.д.г.а.н минь яав. Боловуу, яасан а.й.х.т.а.р б.ө.ө.л.ө.в.ө.ө гэж байна. Нөгөө “Чибурашка” шиг юмтай жаал х.ө.ө.ц.ө.л.д.с.ө.н юм чинь

-Харин тиймээ гэчихээд жаал б.я.с.а.л.г.а.в. Х.э.в.т.э.р.т байгаа хүнээ хараад с.а.н.а.а з.о.в.о.в. Тэгээд а.м.ь.с.г.а.а.г.а.а ж.а.а.х.а.н д.а.р.ж байгаад л ахиад л үзлээ. Гэхдээ х.ү.ч.э.э.р биш аргаар б.а.г.ш.и.й.н з.а.а.с.а.н б.а.р.и.в.ч.л.а.х а.р.г.а.а.р үзлээ. С.о.н.и.н х.а.ч.и.н царайт чинь ямар учир шалтгаанаар энэ гэрт байгаад байна вэ.

Тэгсэн х.а.р.и.у.л.ж байна -Энэ айлын эхнэр өөрөө л намайг д.а.л.л.а.ж, энэ орон доогуур о.р.о.г.н.у.у.л.а.н х.о.о.л.л.о.д.о.г гэдэг юм байна. Би бүр г.а.й.х.а.а.д –Нөхрөө х.о.р.л.о.х а.т.г.а.г с.а.н.а.а байсан юмуу гэвэл -Үгүй орой бүр ширээн дээрээ хоолны ү.л.д.э.г.д.э.л ш.а.в.х.р.у.у.г.а.а ц.э.в.э.р.л.э.х.г.ү.й хонуулдаг.

Тогоо ш.а.н.а.г.а.а ш.а.в.х.р.у.у.т.а.й нь ү.л.д.э.э.д.э.г, түүний ү.н.э.р.э.э.р нь би х.о.о.л.л.о.д.о.г гэх нь тэр. Чи тэгээд хаанаас энэ айлд орж ирэв гэтэл баруун хаяа руу заагаад байна. Тэр унаатайгаа л ирсэн, тэрэнтэйгээ л явна гэнэ. за боллоо. Х.у.я.г.а.а т.а.й.л.а.а.д тэр зүгт нь харвал нэг тэргэнцэр байна.

Х.у.у.ч.и.н, н.и.л.э.э.д х.а.л.ц.а.р.с.а.н х.а.р с.а.в.х.и.н бүрээстэй юм. Самганаас –Тэр тэргэнцэр хэнийх вэ гэтэл-Мэдэхгүй б.э.р.г.э.н мэднэ гэнэ. Б.э.р.г.э.н.д с.у.м.ы.н э.м.н.э.л.э.г.и.й.н с.у.в.и.л.а.г.ч өгсөн юм. Урд Ц-ийн ээж нь хэрэглэж байгаад ө.ө.д б.о.л.о.о.д, тэгээд манай хүн ш.а.г.а.й.г.а.а б.у.л.г.а.л.ч.и.х.а.а.д явж ч.а.д.а.х.г.ү.й байтал, суугаад гэр дотроо явж болох аятайхан юм гээд аваад ирсэн юм.

Тэгснээ нэг з.о.г т.у.с.а.а.д -Нээрээ энийг авчирсанаас хойш манай н.ө.х.р.и.й.н х.ө.л э.д.г.э.х нь бүү х.э.л улам бүр ө.в.д.ө.ж, хот хөдөөгүй явж а.р.г.а м.у.х.а.р.д.а.а.д байгаа байхгүй юу. Энэ м.у.у т.э.р.э.г арай г.а.й болсон юм биш биздээ гэлээ. Ингээд учир т.а.й.л.а.г.д.л.а.а, тэр тэргэнд нэг т.и.й.р.э.н э.з.э.н с.у.у.с.а.н байж,

гэтэл ш.а.г.а.й нь м.у.л.т.а.р.с.а.н з.а.л.у.у.г.и.й.н эхнэр нь өнөө тэргийг нөхөртөө авчираад өгчихөж. Нөхрийн бие с.а.й.ж.и.р.в.а.л тийрэн тэрэгтэйгээ гэрээс г.а.р.а.х х.э.р.э.г болно, тэхээр нөхрийн б.и.е.и.й.г б.а.р.и.с.а.а.р з.а.л.х.у.у эхнэрийн х.о.о.л.н.ы ү.л.д.э.г.д.э.л з.о.о.г.л.о.с.о.о.р 1 сарыг г.э.д.э.с ц.а.т.г.а.л.а.н ө.н.г.ө.р.ө.ө.ж байсныг с.а.м.г.а.н.д дуулгалаа.

Эхнэр нь у.й.л.н.а. Самган –Үнэн үнэн манай б.э.р ж.а.а.л а.ж.и.л.д м.у.у, з.а.л.х.у.у з.а.н.т.а.й. Энэ м.у.у з.а.н.г.а.а.с болж л эр н.ө.х.р.ө.ө з.о.в.о.о.ж гэх мэтээр яриа болоод уг т.и.й.р.э.н.т.э.й тэргэнцэрээ э.р.э.г ж.а.л.г.а.н.д г.э.э.ж орон гэрээ а.р.и.у.л.а.н, г.а.л г.о.л.о.м.т.о.о т.а.х.и.ж г.а.л.ы.н э.з.э.н г.а.л.а.а.х.а.й.д ө.р.г.ө.л ө.р.г.ө.ж, учрыг нь олон нөхрийн б.и.е х.а.а с.а.й.ж.и.р.с.а.н билээ. . .

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно