Press "Enter" to skip to content

Б.у.д.д.ы.н ш.а.ш.н.ы н.у.у.ц ж.а.я.г ч биш монголчуудад эрт дээр үеэс уламжлагдан ирсэн а.м.ь.с.г.а.л.а.а х.а.а.х н.у.у.ц а.р.г.а б.а.р.и.л…

Х.у.в.и.л.г.а.а.н л.а.м нарын х.а.р.у.у.с.а.л.т.а.й хирнээ б.а.а.т.а.р.л.а.г ү.х.э.л 1932 оны э.с.э.р.г.ү.ү б.о.с.л.о.г.ы.н дараа ардын з.а.с.а.г Монголын нутагт амьдарч байсан 60 гаруй х.у.в.и.л.г.а.а.н, х.у.т.а.г.т цолтой дээд л.а.м нарыг бүгдийг нь т.о.л.г.о.й дараалан б.а.р.и.в.ч.и.л.ж б.у.у.д.а.н х.о.р.о.о.с.о.н гэдэг мэдээ бий.

Гэвч чухамдаа ардын з.а.с.а.г тэднийг ү.х.с.э.н хойно нь дахин босоод ирэхээс нь б.о.л.г.о.о.м.ж.л.о.н биед нь б.у.у.н.ы с.у.м.а.а ш.и.г.т.г.э.ж байсанаас биш а.м.ь.д с.э.р.ү.ү.н.д нь тэдний нэгийг ч б.у.у.д.а.н х.о.р.о.о.ж ч.а.д.а.а.г.ү.й юмсанжээ. 1929 онд а.л.у.у.л.с.а.н Заяын г.э.г.э.э.н

Жамбацэрэн ц.э.р.г.ү.ү.д.и.й.г б.у.у.г.а.а ш.а.г.а.й.х үед өөрийнхөө бие сэтгэлийг т.р.а.н.с б.а.й.д.а.л.д оруулсан учир нийтдээ 36 с.у.м т.а.в.и.х.а.д бүгд биед нь ямар ч ш.а.р.х ш.а.л.б.а.р.х.а.й үлдээхгүй н.э.в.т.л.э.н гарч байсан учир түүнийг сүүлд нь машинаар хэдэнтээ д.а.й.р.ч а.л.а.а.д г.а.з.а.р г.ү.н б.у.л.ж у.с.т.г.а.с.а.н гэдэг.

Заяын г.э.г.э.э.н ү.х.э.х.д.э.э с.у.м.а.н.д д.и.й.л.д.э.х.г.ү.й байсан я.в.д.л.ы.г и.х.э.д н.у.у.ц.а.л.ж байсан боловч уг яриа олны д.у.н.д маш х.ү.ч.т.э.й т.а.р.х.а.н д.э.л.г.э.р.ч ш.а.в.ь нар нь г.э.г.э.э.н.т.э.н.т.э.й уулзаж с.ү.ү.л.ч.и.й.н захиа с.а.н.а.м.ж.и.й.г нь авсан гэдэг д.о.м.о.г хүртэл б.и.й болсон байдаг юм.

Түүнээс хойш Монголын томоохон л.а.м нарын дунд ардын з.а.с.г.и.й.н ц.э.р.г.ү.ү.д л.а.м х.у.в.а.р.г.у.у.д.ы.г б.у.у.д.а.х үедээ з.ү.й б.у.с.а.а.р д.о.р.о.м.ж.и.л.ж байна гэсэн яриа тархсан учир дийлэнх нь ш.о.р.о.н г.я.н.д.а.н.д х.о.р.и.г.д.о.ж байхдаа по-гоо түлхэн а.м.ь.с.г.а.л.ы.н.х.а.а с.ү.в.и.й.г ө.ө.р.ө.ө х.а.а.ж, нөгөө е.р.т.ө.н.ц.ө.д о.д.д.о.г б.о.л.с.о.н аж.

Ц.э.р.г.ү.ү.д өглөө нь б.у.у.д.а.х ёстой л.а.м нарыг авахаар х.о.р.и.г.д.с.о.н өрөөнийх нь үүдийг нээхэд аль хэдийнэ з.а.в.и.л.ж суусан чигээрээ б.у.р.х.а.н б.о.л.о.о.д хамаг б.и.е нь х.ө.ш.ч.и.х.с.ө.н байдаг байжээ. Харин ардын х.у.в.ь.с.г.а.л.т ц.э.р.г.ү.ү.д л.а.м нар өөрсдөө по-гоо түлхэн а.м.ь.с.г.а.л х.у.р.а.а.с.а.н гэдэгт ү.н.э.м.ш.и.л.г.ү.й б.у.у.н.ы м.ө.р.л.ө.г.ч.ө.ө.р ц.о.х.и.ж “Битгий ж.ү.ж.и.г.л.э.ж ү.х.с.э.н д.ү.р ү.з.ү.ү.л.э.н б.а.а.ш.л.а.а.д бай”

хэмээн з.а.н.д.а.р.ч машин дээр г.а.р.г.а.ж ш.и.д.э.э.д ж.а.л.г.а.н.д аваачмагцаа а.м.ь.г.ү.й б.о.л.с.о.н ц.о.г.ц.о.с руу нь хэд хэдэн х.ү.й.т.э.н т.у.г.а.л.г.а ш.и.г.т.г.э.н байж санаагаа амраадаг байжээ. Зарим ш.о.р.о.н.д нэг өрөөнд байсан зургаа долоон х.у.в.и.л.г.а.а.н л.а.м бүгд нэгэн зэрэг по-гоо түлхэн а.м.ь.с.г.а.л х.у.р.а.а.д.а.г байсан учир До я.а.м.н.ы б.а.й.ц.а.а.г.ч нар ү.х.э.х.э.э.с нь өмнө а.м ө.ч.г.и.й.г нь авах гэж өрөөндөө байнга байлгах явдал ч гардаг байсан гэдэг.

Нийслэл хотод хөдөөнөөс б.а.р.ь.ж авчирсан арван хоёр х.у.в.и.л.г.а.а.н л.а.м нэг шөнийн дотор бүгд нэгэн зэрэг ертөнцийн м.ө.н.х б.у.с.ы.г ү.з.ү.ү.л.ж, До я.а.м.н.ы б.а.й.ц.а.а.г.ч нарыг с.а.н.д.а.р.г.а.ж байсан тохиолдол ч гарсан байна. Зарим л.а.м өөрийг нь б.а.й.ц.а.а.ж буй хүмүүст “Чи намайг а.л.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й” гэж б.а.р.д.а.м хэлээд үнэхээр хэлсэндээ хүрч б.у.у.д.а.х.а.а.с нь

өмнө өрөөндөө ү.х.ч.и.х.с.э.н байсан явдал нэлээд олон гарч энэ нь б.а.й.ц.а.а.г.ч нарын с.э.т.г.э.л з.ү.й.д хүртэл нөлөөлөн а.р.х.и д.а.р.с.а.н.д оруулж байсан аж. Тухайш үед орос сургагч, зөвлөхүүд Б.у.д.д.ы.н ш.а.ш.н.ы энэхүү н.у.у.ц д.а.л.д ү.й.л.и.й.г м.э.д.э.л.г.ү.й л.а.м нар а.й.с.а.н.д.а.а а.м.и.а х.о.р.л.о.ж ү.х.э.э.д байна хэмээн ойлгож г.я.н.д.а.н.г.и.й.н х.ү.й.т.э.н

ч.и.й.г.т.э.й өрөөнд ш.а.л.д.а.л.ж н.ү.ц.г.э.л.э.э.д оруулдаг байсан боловч л.а.м нар по-гоо т.ү.л.х.э.н н.ө.г.ө.ө е.р.т.ө.н.ц.ө.д о.д.о.х явдал гарсаар л байжээ. Үүнтэй төстэй үйл явдал 1937 нд ОХУ-д Б.у.р.и.а.д.ы.н б.ө.ө нарыг б.ө.ө.н.ө.ө.р нь б.а.р.и.в.ч.л.а.н х.о.р.и.х үед бас гарсан гэдэг.

Тухайн үед х.о.р.и.х л.а.г.е.р.ь.т очсон б.ө.ө нар гадны ямар ч н.ө.л.ө.ө.г.ү.й н.ө.г.ө.ө е.р.т.ө.н.ц рүү я.в.ч.и.х.д.а.г байжээ. Тэгэхээр өөрөө өөрийнхөө по-г түлхэн н.ө.г.ө.ө е.р.т.ө.н.ц.ө.д о.д.о.х а.р.г.а нь зөвхөн ганц Б.у.д.д.ы.н ш.а.ш.н.ы н.у.у.ц ж.а.я.г ч биш монголчуудад эрт дээр үеэс уламжлагдан ирсэн а.м.ь.с.г.а.л.а.а х.а.а.х н.у.у.ц а.р.г.а б.а.р.и.л ч байж магадгүй юм. . .

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно