Press "Enter" to skip to content

Наранд байхын э.р х.ү.н э.р.г.ү.ү.л.д.э.г байсан Жагаа гэгч э.р ш.о.р.о.н.д очоод шууд л б.а.н.д.и болсон байна….

1990 оны үед х.ү.н а.м.и.н.ы г.э.м.т х.э.р.э.г үйлдээд 17 жилийн я.л авсан “Гулархай” Жагаа гэгч э.р ш.о.р.о.н.д очоод шууд л б.а.н.д.и болсон байна. Наранд байхын л э.р х.ү.н э.р.г.ү.ү.л.д.э.г байсан э.м.с.г.и.й Жагаа с.о.х.о.р.с.о.н биш з.а.в.ш.и.в гэгчээр ш.о.р.о.н.д орсон биш ш.о.д.о.й.г.о.о н.о.р.г.о.х жинхэнэ э.р.ч.ү.ү.д.т.э.й.г.э.э нүүр тулжээ.

Тэгээд о.в.г.о.р я.л.т.а.н.у.у.д.а.д б.ө.г.с.ө.ө ү.н.э.л.э.э.д зогсохгүй өөрөө ч бас цэвэрхэн б.а.н.д.и нарыг э.м.л.э.с.э.э.р арван таван жилийнхээ я.л.ы.г дуусгажээ. Ш.о.р.о.н г.я.н.д.а.н өөрөө м.у.у.х.а.й о.р.ч.и.н. Энэ м.у.у.х.а.й орчинд г.о.м.о хэмээх м.у.у.х.а.й зүйлийг д.э.л.г.э.р.ү.ү.л.э.х.э.э.р ёстой л нөгөө м.у.у дээрээ м.у.у.х.а.й, м.у.у.х.а.й дээрээ у.л.ц.а.н гэгч нь болох биз. Тэрбээр 2009 онд ш.о.р.о.н.г.о.о.с с.у.л.л.а.г.д.а.х.ы.н.х.а.а өмнөхөн у.н.т.а.ж х.э.в.т.э.н з.а.в.х.а.й.р.д.а.г хэдэн э.р.э.э ц.у.г.л.у.у.л.а.а.д

“За би ч яахав, өнөө маргаашгүй нарны а.м.ь.д.р.а.л.т.а.й з.о.л.г.о.л.о.о. Харин та нар минь л х.э.ц.ү.ү байна даа. Гэхдээ санаа з.о.в.о.л.т.г.ү.й. Х.ө.г.ш.и.н чинь та нарыгаа байнга эргэж т.о.й.р.ч байх болно” гэхэд м.ө.д.д.ө.ө ш.о.р.о.н.г.о.о.с гарахааргүй я.л.т.а.й нэг нөхөр и.х.э.д у.у.р.л.а.н б.о.с.ч ирээд “За Жагаа чи б.и.т.г.и.й х.у.д.л.а.а х.о.ш.г.о.р.у.у.л.а.а.д бай.

Чи бидпийг э.р.г.э.ж т.о.й.р.ч яг харагдаач. Яагаад гэвэл ч.и.н.и.й и.ж.и.л г.о.м.о н.а.р наранд ёстой я.з.г.а.н.а.ж байдаг гэсэн. Тэдэнд ц.у.г.л.а.ж у.у.л.з.д.а.г т.у.с.г.а.й газар х.ү.р.т.э.л байдаг гэсэн. Н.а.р.н.ы а.м.ь.д.р.а.л.д с.а.й.х.а.н найз нартай болох гэж байгаа чамд харин б.а.я.р х.ү.р.г.э.ч.и.х.ь.е. Б.ө.г.с.ө.ө мэдэж яваарай” тэх зэргээр ё.ж.и.л.с.о.н байна.

Хариуд нь “Г.у.л.а.р.х.а.й” Жагаа “Чи юу ярина вэ. Тийм юм ё.с.т.о.й байхгүй. Би та нартайгаа я.в.а.л.д.с.а.а.р байгаад бүр а.м.р.а.г х.а.н.ь, э.х.н.э.р н.ө.х.ө.р шиг болчихож. Тиймээс би н.а.р.а.н.д гарсан хойноо э.н.г.э.р.э.э с.у.л т.а.в.и.н.а гэж т.ү.ү.х.э.н.д байхгүй. Бидний сүлд д.у.у.д юу гэж ө.г.ү.ү.л.д.э.г билээ.

“С.а.а.д.г.и.й.г м.и.н.ь харвал с.а.й.н э.р гэх болов уу, с.а.м.н.а.с.а.н ш.а.н.х.ы.г минь харвал с.а.й.х.а.н х.ү.ү.х.э.н гэх болов уу? гэж ө.в.ө.г д.э.э.д.э.с м.а.а.н.ь зүгээр нэг х.э.л.ч.и.х.э.э.г.ү.й юм шүү. Эрт цагт бас и.ж.и.л х.ү.й.с.т.н.ү.ү.д байсан болоод л энэ дуу гарсан байж т.а.а.р.н.а. Харин би н.а.р.а.н.д гарсан хойноо с.а.а.д.а.г.а.а ил з.ү.ү.г.э.э.д с.а.м.н.а.с.а.н ш.а.н.х.а.а д.а.л.д.а.л.ж явах болно” гэж а.м ш.ү.д.э.э өгчээ.

Гэвч м.а.н.ь э.р дөнгөж ш.о.р.о.н.г.о.о.с с.у.л.л.а.г.д.м.а.г.ц.а.а л э.н.г.э.р.э.э с.у.л тавьж и.ж.и.л х.ү.й.с.т.э.н.ү.ү.д.и.й.г хайж эхэлсэн байгаа юм. М.у.у юм о.л.д.о.х.д.о.о а.м.а.р.х.а.н болохоор “Г.у.л.а.р.х.а.й” Жагаа дээр и.ж.и.л х.ү.й.с.т.э.н.ү.ү.д бараг л ө.в.р.ө.ө г.ү.й.г.э.э.д иржээ. Ингээд тэр дахиад жинхнэ тааваараа з.а.в.а.а.р.ч эхэлсэн бөгөөд нарсны г.о.м.о нараас нарны г.о.м.о нар х.а.в.ь.г.ү.й цэвэрхэн, соёлтой болохыг б.и.е с.э.т.г.э.л.э.э.р.э.э м.э.д.э.р.ч.э.э.

Тэрбээр өөрийн и.ж.и.л х.э.л.э.э з.а.ж.л.а.х г.о.м.о э.р.ч.ү.ү.д.и.й.н дунд яг л э.м.э.г.т.э.й х.ү.н шиг ц.о.м.ц.о.й.ж суугаад “Нарсны м.у.н.а.г э.р.ч.ү.ү.д ёстой б.а.л.и.а.р. Тэд намайг шууд л х.ү.ч.и.р.х.и.й.л.д.э.г байсан. Би 17 жил я.л э.д.л.э.х.д.э.э а.р.а.а.т.н.у.у.д.ы.н дунд байгаа ганц б.ү.с.г.ү.й х.ү.н шиг л з.о.в.ж з.ү.д.э.р.с.э.н. Я.л.т.а.н.у.у.д б.ү.с.г.ү.й х.ү.н.и.й.г э.н.х.р.и.й.л.ж я.н.а.г.л.а.х.ы.г ер мэддэггүй.

Харин нарны та нар ё.с.т.о.й жинхэнэ ж.е.н.т.е.л.ь.м.е.н.ү.ү.д байдаг юм байна” тэх зэргээр м.а.н.ж.и.л.ж, үзэл бодол нь зуун н.а.я.н г.р.а.д.у.с э.р.г.э.с.э.н байгаа юм. Нөгөө с.а.а.д.а.г.а.а и.л т.а.р.г.а.ж з.ү.ү.г.э.э.д, с.а.м.н.а.с.а.н ш.а.н.х.а.а д.а.л.д хийнэ гэдэг ч б.у.д.а.а. М.а.н.ь э.р 1990-ээд оны дунд үед Хэнтийн н.у.р.у.у.н.д х.о.р.и.г.д.о.л.у.у.д.т.а.й ц.у.г м.о.д хийж байхдаа а.н.х.н.ы.х.а.а х.а.й.р.т.т.а.й у.ч.и.р.с.а.н юм байх.

Тэр нь Дорнод аймгийн харьяат “Гонжоом” Төгс хэмээх я.л.т.а.н байж. Гэвч энэ э.р Жагаатай гурван жил я.в.а.л.д.а.а.д с.у.л.л.а.г.д.ж.э.э. Нэг удаагийн г.о.м.о нарын ц.у.г.л.а.р.а.л.т.а.н дээр Жагааг нэг э.р с.ү.р.х.и.й т.а.н.и.м.х.а.й.р.а.а.д “За эртний я.н.а.г м.и.н.ь юу байна даа. Ч.и ч их ө.ө.р.ч.л.ө.г.д.ж.э.э. С.а.в л хийвэл ш.о.р.о.н.г.и.й.н хэдийгээ газар дор ортол м.у.у.л.а.а.д л..

А.р.а.й намайг т.а.н.и.х.г.ү.й м.э.д.э.н б.у.д.и.л.а.х юм биш биз дээ” гээд өөдөөс нь ц.о.о ш.и.р.т.э.х.э.д м.а.н.ь Жагаа “Өө, за т.а.н.и.л.а.а, т.а.н.и.л.а.а. Арав гаруй жилийн өмнөх миний а.н.х.н.ы х.а.й.р Гөнжоом байна шүү дээ. Чи ямар а.й.х.т.а.р х.ө.г.ш.р.ө.ө вэ. Наад н.ү.ү.р ц.а.р.а.й чинь ямар м.у.у.х.а.й болчихсон юм бэ” гэх зэргээр доош нь х.и.й.с.э.н.э.э “Ингэхэд чи энд я.а.х гэж и.р.с.э.н х.ү.н бэ” гэж асуужээ.

Хариуд нь “Гонжоом” Т.ө.г.с “Ганц нэг б.а.н.д.и олоод ц.о.х.ь.ч.и.х с.а.н.а.а.т.а.й л явж байна. Гэвч энд ч.а.м.а.а.с ө.ө.р о.л.и.г.т.о.й б.а.н.д.и а.л.г.а даа. Чи их ө.ө.р.ч.л.ө.г.д.ж.э.э. Улам а.я.т.а.й.х.а.н болчихож. Хоёулаа өнөө шөнийг х.а.м.т ө.н.г.ө.р.ө.ө.н.ө байгаа. Битгий л ү.г.ү.й гэж х.э.л.э.э.р.э.й дээ. Тэгвэл би ш.о.р.о.н а.р.г.а х.э.р.э.г.л.э.н.э шүү” гэж з.а.н.а.л.х.и.й.л.ж.э.э. Гэвч Жагаа түүнээс с.ү.р.д.с.э.н.г.ү.й. “Чи юу ярина вэ. Би н.а.й.з з.а.л.у.у.т.а.й.

Чам шиг м.у.у.х.а.й э.р.т.э.й у.н.т.а.ж х.э.в.т.э.н.э гэхээс с.э.ж.и.г х.ү.р.ч байна. Энэ чинь б.о.х.и.р з.а.в.а.а.н ш.о.р.о.н г.я.н.д.а.н биш шүү. И.ж.и.л х.ү.й.с.т.э.н бидний э.р.х ч.ө.л.ө.ө.н.и.й с.ү.м шүү. Энэ ар.и.у.н с.ү.м.д чам шиг ш.о.р.о.н с.а.н.а.а.т.а.й юм ш.у.р.г.а.л.а.х э.р.х.г.ү.й” гэх зэргээр д.о.р.о.м.ж.л.о.о.д “Найзууд аа, энд нэг ш.о.р.о.н.г.и.й.н яахаа а.л.д.ч.и.х.с.а.н х.у.л.г.а.й.ч ороод ирсэн байна, энийг г.а.р.г.а.а.ч ээ” гэж х.а.ш.г.и.р.ч.э.э.

Тэнд байсан и.ж.и.л х.ү.й.с.т.э.н.ү.ү.д бүгд эргэж хараад “Юун х.ү.н бэ. Огт ү.з.э.г.д.э.э.г.ү.й н.ө.х.ө.р с.у.у.ж байх чинь. Наад х.ү.н чинь т.а.г.н.у.у.л б.и.ш б.и.з. Бушуухан х.ө.ө.ж г.а.р.г.а.я” гээд л б.о.с.о.о.д ирцгээжээ. Ингээд “Гонжоом” Т.ө.г.с.и.й.г тэд яг л н.о.х.о.й шиг х.ө.ө.ж г.а.р.г.а.с.а.н байна.

Үүний у.л.м.а.а.с “Гулархай” Жагаа өөртөө ө.с х.о.н.з.о.н з.а.н.г.и.д.а.х нь тэр. Цаад “Гонжоом” нь нэлээд ш.а.з.р.у.у.н э.р байсан тул гурав хоногийн дараа “Гулархай” Жагааг г.э.р.и.й.н нь о.й.р.о.л.ц.о.о о.т.о.ж байгаад “Чи ингээд ү.ү.р.д г.о.м.о.д.о.ж я.в.а.а.р.а.й” гээд з.ү.р.х.э.н.д нь х.у.т.г.а.л.ж а.м.ь н.а.с.ы.г нь х.о.х.и.р.о.о.ж.э.э.

Ер нь ш.о.р.о.н.д т.а.н.и.л.ц.с.а.н и.ж.и.л х.ү.й.с.т.э.н.ү.ү.д.и.й.н а.н.д н.ө.х.р.и.й.н холбоо и.х с.у.л.х.а.н байдаг бололтой. “С.а.а.д.а.г.а.а ил гаргаж з.ү.ү.г.э.э.д с.а.м.н.а.с.а.н ш.а.н.х.а.а д.а.л.д.а.л.ж явья” хэмээн а.м ш.ү.д.э.э өгч байсан “Гулархай” Жагаа хүртэл дөнгөж н.а.р.а.н.д г.а.р.м.а.г.ц.а.а л с.э.т.г.э.л.э.э х.у.в.и.р.г.а.ж, нэгэн цагт баруун с.о.л.г.о.й.г.ү.й “г.о.м.о.д.о.ж” явсан н.ө.х.р.ө.ө царай з.ү.с.э.э.р нь д.о.р.о.м.ж.и.л.ж, бусдаар х.ө.ө.л.г.ө.ж туулгаад өөртөө ө.с х.о.н.з.о.н з.а.н.г.и.д.а.ж байдаг. Аргагүй л н.ү.г.э.л.т х.о.р.в.о.о юм даа…

More from ЗөвлөгөөMore posts in Зөвлөгөө »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно