Press "Enter" to skip to content

Г.Шаравдорж гуай н.а.с.а.а.р.а.а х.у.у.л.и.й.н байгууллагад ажилласан нэгэн бөгөөд з.а.л.у.у з.а.н.д.а.н н.а.с.а.н.д.а.а э.л.д.э.в я.н.з.ы.н адал явдалтай бишгүйдээ л учирч явсан байна…

О.р.ш.у.у.л.с.а.н ц.о.г.ц.о.с ш.а.т.а.а.г.а.а.д О.р.г.о.н з.а.й.л.с.а.н э.т.г.э.э.д Булган аймгийн Тэшиг с.у.м.ы.н у.у.г.у.у.л, ө.н.д.ө.р н.а.с.т.а.н Г.Шаравдорж гуай н.а.с.а.а.р.а.а х.у.у.л.и.й.н байгууллагад ажилласан нэгэн бөгөөд з.а.л.у.у з.а.н.д.а.н н.а.с.а.н.д.а.а э.л.д.э.в я.н.з.ы.н адал явдалтай бишгүйдээ л учирч явсан байна.

Тэрбээр А.р Ж.а.н.ч.и.в.л.и.н.г.и.й.н а.м.р.а.л.т.а.н.д с.у.в.и.л.у.у.л.ж байх үедээ дээ хэн үед Булган а.й.м.г.и.й.н Тэшиг с.у.м.а.н.д г.а.р.с.а.н н.э.г.э.н э.т.г.э.э.д х.а.ч.и.н х.э.р.г.и.й.н тухай өгүүлсэн юм. Ингээд энэ х.э.р.г.и.й.н т.у.х.а.й т.о.л.и.л.у.у.л.ь.я. Тэшиг с.у.м.ы.н ня-бо Цэрэндулам т.о.в хийсэн а.м.ь.д.р.а.л.т.а.й нэгэн байв. Нэг зун энэ х.ү.ү.х.э.н э.э.л.ж.и.й.н а.м.р.а.л.т.а.а аваад н.и.й.с.л.э.л.и.й.г зорьжээ.

Тэгээд и.х х.о.т.ы.н а.м.ь.д.р.а.л.ы.г а.ж.и.н явахдаа харахад н.ү.д д.ү.ү.р.э.н, х.а.в.ь.т.а.х.а.д б.и.е х.а.л.у.у.н нэг з.а.л.у.у.т.а.й т.а.н.и.л.ц.а.ж х.о.р.в.о.о.г хамт т.у.у.л.а.х.а.а.р болж н.у.т.а.г.т.а.а д.а.г.у.у.л.а.н явжээ. Т.э.г.ш.и.г.и.й.н.х.э.н ч у.г.а.а.с.а.а х.ү.н с.а.й.т.а.й болохоор “Цэрэндулам м.и.н.ь болж дээ. Х.а.н.г.а.й.н с.а.й.х.а.н б.ү.с.г.ү.й, х.о.т.ы.н сайхан з.а.л.у.у а.в.а.а.д и.р.ж.

Б.и.д ч.и.н.ь х.ү.р.г.э.н с.а.й.т.а.й у.л.с шүү” хэмээн б.и.л.э.г.ш.э.э.ж байсан а.в.а.й. Гэвч Тэшиг с.у.м.ы.н.х.н.ы и.т.т.э.л с.э.т.г.э.л.и.й.г д.а.а.с.а.н х.ү.р.г.э.н х.ү.ү хагас жилийн дараахнаас а.р.х.и о.л.д.в.о.л б.а.л.г.а.ч.и.х м.а.я.г.т.а.й нь а.н.з.а.а.р.а.г.д.ж.э.э. Түүнийг Сэдэдийн Дарамжав гэх бөгөөд тэрбээр

Цэрэндуламын х.ү.ч.и.н.д с.у.м.ы.н б.а.н.к.н.ы х.а.р.у.у.л.ы.н а.л.б.а.н.д ажилд орж сар гаруйн хугацаанд а.ж.и.л.д.а.а м.а.х.р.у.у, а.м.ь.д.р.а.л.д.а.а ү.н.э.н.ч х.э.м.э.э.г.д.э.н с.э.т.г.э.л ө.н.д.ө.р, бодол д.а.в.и.л.у.у.н ө.р.х.и.й.н т.э.р.г.ү.ү.н болжээ.

Гэтэл с.у.м.ы.н т.ө.в.и.й.н т.ө.с.ө.р.х.ө.н т.о.с.г.о.н нэгэн о.р.о.й “т.ү.р.г.э.н а.в.а.х” нь тэр. Тэшигийг т.э.т.г.э.ж, а.м.ь.д.р.а.л.ы.г нь з.а.л.г.у.у.л.ж арав таван т.ө.г.р.ө.г о.л.г.о.д.о.г байсан б.а.н.к нь ш.а.т.а.хад хүүхэд хөгшидгүй л хувинтай у.с барин г.ү.й.л.д.ж.э.э.

Үүний х.ү.ч.и.н.д т.ү.й.м.э.р у.н.т.а.р.с.а.н хэдий ч ю.у.н.а.а.с б.о.л.ж ш.а.т.с.а.н э.с.э.х нь у.ч.и.р б.и.т.ү.ү.л.э.г ү.л.д.э.в. С.у.м.ы.н.х.а.н.ы и.т.г.э.л.и.й.г х.ү.л.э.э.с.э.н Дарамжав тэр өдөр б.а.н.к.н.ы х.а.р.у.у.л.ы.н ээлжтэй байсан юмсанж. Гэтэл т.ү.й.м.э.р у.н.т.а.р.с.а.н.ы дараа х.а.р.у.у.л э.р.и.й.н түнтийсэн х.а.р ц.о.г.ц.о.с о.л.д.о.ж, х.а.й.р.т

Цэрэндулам нь у.й.л.а.н г.а.ш.у.у.д.а.ж, х.ү.р.г.э.н.э.э а.л.д.с.а.н хүмүүсийн сэтгэл э.м.з.э.г.л.э.ж учир начрыг нь ш.а.л.г.у.у.л.а.х.а.а.р аймгийн ц.а.г.д.а.а.г.и.й.н ш.у.у.р.х.а.й а.л.б.а.н.д ханджээ. Ү.р.г.э.л.ж.л.э.л бий…

More from ЗөвлөгөөMore posts in Зөвлөгөө »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно