Press "Enter" to skip to content

Хоёр н.я.л.х х.ү.ү.х.э.д.т.э.й б.э.л.э.в.с.э.н Ариунаа к.о.м.и.с.о.о.с улаан пальто автал тэр нь . . .

Хоёр н.я.л.х х.ү.ү.х.э.д.т.э.й Ариунаагийн а.м.ь.д.р.а.л их хотын мянга мянган я.д.у.у э.х.ч.ү.ү.д.и.й.н адил үнэнхүү б.а.р.з.г.а.р. Я.д.а.ж байхад Ариунаагийн ханийн тэнгэр 180 градус х.а.з.а.й.с.а.н гэлтэй. Түүний а.н.х.н.ы н.ө.х.ө.р одоогоос долоон ж.и.л.и.й.н өмнө х.ү.н.т.э.й м.у.у.д.а.л.ц.а.а.д х.у.т.г.а.л.у.у.л.а.н а.м.ь н.а.с.а.а а.л.д.с.а.н юм.

Тэр үед б.ү.с.г.ү.й х.ө.л х.ү.н.д.т.э.й с.э.т.г.э.л.и.й.н з.о.в.л.о.н.г тээж явсаар хоёрдахь н.ө.х.ө.р.т.э.й.г.э.э у.ч.и.р.с.а.н байна. Түүний у.д.а.а.х нөхөр Бат-Очир о.в.о.й.ж о.ц.о.й.г.о.о.д байхаар б.а.я.н т.а.р.г.а.н хүн биш ч гэлээ г.а.р.ы.н д.ү.й.т.э.й боломжийн орлоготой нэгэн байж. Ариунаа хоёрдахь ү.р.э.э э.с.э.н м.э.н.д т.ө.р.ү.ү.л.ч.и.х.э.э.д э.м.н.э.л.э.г.э.э.с гарах өдөр түүнийг хэн ч т.о.с.с.о.н.г.ү.й.

Б.ү.с.г.ү.й нэгдүгээр а.м.а.р.ж.и.х газраас гарсныхаа дараахан Хөвсгөлд ажлаар явсан э.р н.ө.х.ө.р.т.ө.ө “амар сайн а.м.а.р.ж.с.а.н” тухайгаа мессеж бичиж, х.а.р.и.у х.ү.с.ч.э.э. Гэвч эхнэр лүүгээ я.а.р.ч явсан Бат-Очир м.а.ш.и.н.т.а.й.г.а.а Мөрөнгийн гүүрэн дээр о.н.х.о.л.д.о.ж н.а.с б.а.р.а.в. Энэ м.у.у мэдээ х.ө.ө.р.х.и.й б.ү.с.г.ү.й.г дахин с.э.т.г.э.л.и.й.н ш.а.н.а.л.а.л.д оруулж, а.м.ь.д.р.а.л.д нэг мөр с.ө.х.р.ү.ү.л.ж.э.э.

Үүнээс хойш б.э.л.э.в.с.э.н х.о.ц.о.р.с.о.н Ариунаа э.р н.ө.х.ө.р, х.а.н.ь и.ж.и.л гэдэг үгийг ү.г.и.й.н с.а.н.г.а.а.с.а.а авч х.а.я.с.а.н гэхэд болно. Харин нэг жилийн дараа Ариунаа Нарантуул з.а.х дээр тор гутлын у.л.а.в.ч зэргийг з.а.р.ж а.м.ь з.у.у.х болжээ. Хэдийгээр хоёр н.ө.х.р.и.й.н ө.в.ө.р д.а.м.ж.с.а.н б.э.л.э.в.с.э.н э.м.э.г.т.э.й ч гэлээ н.а.с з.а.л.у.у тул бас ч болоогүй г.о.ё.ж г.а.н.г.а.л.а.х.ы.г хүсэлгүй л яахав дээ.

Өдрийнхөө орлогоор ц.у.в.д.а.й, т.а.л.х зэргийг аваад д.а.н.с нь у.л.а.й.д.а.г түүний хувьд ч.а.н.а.р.т.а.й х.у.в.ц.а.с худалдан авна гэдэг ёстой “г.о.в.и.й.н з.э.р.э.г.л.э.э” байсан гэх үү дээ. Түүний хоёр жилийн өмнө авсан хүрэн савхин хүрэм, хавар намрын гутал хоёр нь ирэх өвлийг а.в.н.а гэхэд ү.н.э.х.э.э.р б.э.р.х болжээ.

Жилийн дөрвөн улирал ээлжлэн өмссөн гутлынх нь у.л б.а.й.с.х.и.й.г.э.э.д с.а.л.а.х.а.а.с гадна гутлын ц.а.х.и.л.г.а.а.н э.в.д.э.р.с.э.н, савхин хүрмийг олон дахин б.у.д.у.у.л.с.а.н.а.а.с болж энд тэндээ ц.о.о.р.ч.и.х.с.о.н нэг үгээр хэлвэл п.у.л.ё.м.е.т.н.ы а.м.ы.г ц.э.э.ж.э.э.р.э.э х.а.м.г.а.а.л.с.а.н д.а.й.ч.н.ы хувцас шиг гэлтэй харагдана.

Ариунаа эл х.у.в.ц.а.с.н.а.а.с.а.а х.а.ч.и.н их и.ч.н.э. Иймээс ингэж н.о.о.л.о.р.ч явахаар гайгүй хувцас өмсчихөөд х.ү.н.и.й н.ү.ү.р б.ү.т.э.н х.а.р.ж, наймаагаа хийх х.ү.с.э.л т.у.й.л.ы.н их. Иймд б.ү.с.г.ү.й эдийн засгийн хэмнэлттэй ажиллахаар төлөвлөжээ. Тэр нь юу байв гэвэл б.ү.с.г.ү.й өдөртөө тор, улавч з.а.р.ж олсон мөнгөнөөсөө 500 төгрөг илүүчлэн хадгалсаар 3 сарын дараа гэхэд 50 мянган төгрөгтэй болов.

Ариунаа цуглуулсан мөнгөөрөө юу авах тухайгаа их бодлоо. Тэрээр гайгүй цамц авая гэхээр удахгүй с.э.р.ү.ү.н орох тул ганцхан сар өмсөөд д.а.л.д х.и.й.х болно. Тиймээс хавар намар бүр өвөл ч өмсчихөөр хүрэм, пальто авахаар сэтгэл ш.у.л.у.у.д.ж.э.э. Ингээд б.ү.с.г.ү.й Нарантуул захын к.о.м.и.с.с.ы.н хувцас зардаг л.а.н.г.у.у.н дээгүүр долоо хоног э.р.г.э.л.д.л.э.э.

Ариунаа ингэж явахдаа бүх х.у.у.ч.и.н хувцасыг ө.м.с.ө.х.и.й.г нь ө.м.с.ө.ж үнэ ханшийг нь с.у.д.а.л.ж т.о.г.т.о.о.в. Тэгж тэгж ч.а.с у.л.а.а.н өнгийн хавар намрын пальтог авахаар з.э.х.ж.э.э. К.о.м.и.с.с.ы.н б.а.р.а.а з.а.р.д.а.г э.з.э.н.т.э.й нь сайн ярьж, з.о.в.л.о.н.г.о.о т.о.о.ч.с.о.н.ы х.ү.ч.и.н.д чанар сайтай бараг шинээрээ пальтог 80 мянгаас б.у.у.л.г.а.с.а.а.р 48 мянгаар авав.

Анхлан пальтог өмсөж үзэхэд э.н.г.э.р.и.й.н халаасанд нь солонгос үсгээр бичсэн т.а.м.г.а.т.а.й нэг цаас гарч ирсэн гэдэг. Ариунаа өнөөх бичгээ х.а.я.л.г.ү.й у.н.и.н.д.а.а хавчуулаад т.а.г м.а.р.т.ж.э.э. Я.д.а.р.с.а.н б.ү.с.г.ү.й.н н.ү.д.э.н.д т.у.с.с.а.н улаан пальто гаднаас нь харахад ү.р.ч.и.й.ж х.о.р.ч.и.й.с.о.н ч гэлээ хэд сайн угааж индүүдэхэд шинэ юм шиг л хүний н.ү.д х.у.ж.и.р.л.а.х.а.а.р болоод ирэв.

Харин уг пальтог худалдан авахад ү.н.э.р.т.э.ж байсан н.э.в.ш.и.р.с.э.н э.х.ү.ү.н ү.н.э.р яагаад ч с.а.л.с.а.н.г.ү.й. (Ц.у.с.н.ы ү.н.э.р байсныг х.о.ж.и.м мэдсэн) Ариунаа яаж ч у.г.а.а.ж а.р.ц.а.а.р а.р.и.в.л.а.а.д гадаа тавьсан ч өнөөх ү.н.э.р ө.м.с.ө.х үед нь с.э.н хийгээд л ү.н.э.р.т.э.э.д байв. Тор з.а.р.д.а.г б.ү.с.г.ү.й улаан пальто авч өмссөн өдрөөсөө хойш с.а.й.н.а.а ү.з.с.э.н.г.ү.й.

Орой үдэш явахад хэн нэгэн а.р.а.а.с нь д.а.г.а.а.д у.й.л.а.а.д байх шиг т.ү.ү.н.д с.а.н.а.г.д.а.н.а. Нэг шөнө Ариунаагийн б.а.г.а х.ү.ү б.ү.л.э.э.р.ч х.а.л.у.у.н.д.а.а д.э.м.и.й.р.ч эхлэв. Х.ү.ү нь х.а.р д.а.р.а.н б.а.р.х.и.р.ч сэрээд:-Ээж ээ, таны өлгөөтэй пальтоны а.р.д ч.ө.т.г.ө.р н.у.у.г.д.ч.и.х.а.а.д байна. Тэр пальтоны яг ард н.ү.ц.г.э.н э.м.э.г.т.э.й о.р.ч.и.х.л.о.о гэх мэтээр ц.у.р.а.м х.и.й.л.г.ү.й ү.г.л.э.х ажээ.

Арга нь б.а.р.а.г.д.с.а.н Ариунаа өлгөөтэй пальтогоо авч авдрынхаа а.р.а.а.р н.у.у.в. Үүнээс хойш гурав хоногийн дараа Ариунаа нөгөө п.а.л.ь.т.о.г.о.о өмсчихөөд оройн бүрэнхийд гудмаар тойрч яваад бага н.а.с.н.ы хоёр х.ү.ү.х.э.д.т.э.й таарчээ. Сарны туяанд б.ү.с.г.ү.й.н н.ү.ү.р, улаан пальто тодхон харагдаж байсан хэдий ч нөгөө хоёр х.ү.ү.х.э.д Ариунаад о.й.р.т.о.л.г.ү.й дороо зогсчихов.

Б.ү.с.г.ү.й урдаа-саа ирж явсан хоёр х.ү.ү.х.э.д г.э.н.э.т з.о.г.с.ч.и.х.с.о.н.д г.а.й.х.с.а.н бололтой хэсэг а.ж.и.н зогсов. Гэтэл хоёр х.ү.ү.х.д.и.й.н нэг байдаг ч.а.д.л.а.а.р.а.а о.р.ь д.у.у т.а.в.и.н: -Ээжээ м.а.н.г.а.с ирж байна гэж ирээд л ч.а.р.л.а.в. Ариунаа тэр хоёрт өөрийгөө ойлгуулахаар их л тайван өнгөөр:-Эгч нь юуны чинь м.а.н.г.а.с байх билээ.

Танай дээд хашааны “шар тор з.а.р.д.а.г” Ариунаа э.г.ч нь байна гэж ирээд ойлгуулах гэсэн боловч тэд бүр байдаг ч.а.д.л.а.а.р.а.а о.р.и.л.с.о.о.р. Удалгүй хүмүүсийн хөлийн чимээ т.о.д.х.о.н с.о.н.с.о.г.д.о.ж н.о.х.о.й ш.у.у.г.и.а.д явчихав. Ариунаа а.р.г.а буюу тэндээс х.о.л.д.ж.э.э. Нэг шөнө Ариунаагийн н.о.й.р х.у.л.ж.и.в.

Тэрээр э.с.э.н б.у.с.ы.н ю.м бодсоор х.э.в.т.э.ж байтал түүний н.ү.д.э.н.д нэг х.а.ч.и.н юм з.у.р.с.х.и.й.л.э.э. Б.ү.с.г.ү.й чимээ гарсан зүг рүү а.н.х.а.а.р.а.л.т.а.й х.а.р.в.а.л гэрийн баруун баганаас ө.л.г.ө.ө.т.э.й түүний пальтоны х.о.р.м.о.й д.э.р.в.э.л.з.э.э.д байх шиг. Пальтоны хоёр ханцуй хоёр тийшээ с.о.л.б.и.н х.ө.д.ө.л.ж х.э.н н.э.г.э.н түүний д.о.т.о.р б.а.й.г.а.а ч юм шиг б.ү.с.г.ү.й.д санагдлаа.

Ариунаа босч гэрлээ асаагаад өнөөх пальтогоо авдрандаа хийгээд ц.о.о.ж.и.л.ж.э.э. Гэтэл маргааш өглөө нь нөгөө улаан пальто нь о.р.н.ы.х нь т.о.л.г.о.й дээр э.в.х.э.э.с.т.э.й байх юм. Ариунаа хоёр х.ү.ү.х.д.э.э сэрээгээд “Урьд шөнө миний пальтог хэн авдар дотроос гаргасан бэ” гэж асуухад хоёр х.ү.ү нь н.ү.д.э.э н.у.х.л.а.н “мэдэхгүй” хэмээн өчив.

Тэрээр бүр г.а.й.х.а.ж хоцорлоо. Сарын өмнө х.ү.ү нь х.а.л.у.у.р.ч б.ү.л.э.э.р.э.х.д.э.э пальтоны талаар яриад байсан. Мөн г.у.д.м.а.н.д тааралдсан хоёр х.ү.ү.х.э.д түүнээс а.й.г.а.а.д байсан зэрэг нь зүгээр нэг т.о.х.и.о.л.д.л.ы.н ч.а.н.а.р.т.а.й зүйл б.а.й.с.а.н.г.ү.й.г Ариунаа сайн ойлгов. Нөгөө пальтогоо ө.м.с.ө.х.ө.ө б.о.л.ъ.ё гэхээр өвлийн х.ү.й.т.э.н.д өөр өмсөх х.у.в.ц.а.с ү.г.ү.й тул учраа о.л.о.х.г.ү.й бодож ц.ө.х.ө.в.

Б.ү.с.г.ү.й тогоондоо ш.а.л.з.л.а.м халуун у.с б.у.ц.а.л.г.а.а.д улаан пальтогоо х.и.й.ж хэдэн ц.а.г ч.а.н.а.ж.э.э. Дараа нь с.а.й.н гэгч у.г.а.а.г.а.а.д гадаа хэд хоног х.о.н.у.у.л.ж а.р.ц х.ү.ж.э.э.р дахин баахан а.р.и.у.т.г.а.ж у.т.а.в. Ингээд Ариунаа пальтогоо с.э.ж.и.г.л.э.н байж өмсөөд н.а.й.м.а.а.г.а.а хийхээр Нарантуул з.а.х гарлаа.

Тэр өдөр б.ү.с.г.ү.й.н санаа дагаад ч тэр үү н.а.й.м.а.а нь нэг их а.м.ж.и.л.т.т.а.й я.в.с.а.н.г.ү.й тул үдээс өмнө гэртээ ирэв. Хоёр хүүхдээ хашаандаа тоглож байхад пальтогоо баруун орон дээр т.а.й.л.ж х.а.я.ч.и.х.а.а.д зүүн орон дээр х.э.в.т.э.э.д хэсэг дугхийв. Гэнэт түүний х.о.о.л.о.й.г хэн нэгэн б.о.о.г.о.о.д з.о.л.т.о.й л а.м.ь.с.г.а.л х.у.р.а.а.д.г.и.й.н даваан дээр тэрээр с.э.р.ж.э.э.

Түүний н.о.й.р.м.о.г н.ү.д.н.и.й ү.з.ү.ү.р.т баруун орон дээр ч.а.р.м.а.й н.ү.ц.г.э.н х.ү.ү.х.э.н ц.у.с.а.н.д б.у.д.а.г.д.с.а.н чигтээ х.э.в.т.э.ж харагдах нь тэр. Б.ү.с.г.ү.й н.ү.д.э.э н.у.х.л.а.н ахиад сайн гэгч харвал түрүүний т.а.й.л.а.а.д х.а.я.с.а.н пальтоноос өөр зүйл байсангүй. Ариунаа “ёох” гэж санаа а.л.д.а.а.д а.х.и.н х.э.в.т.с.э.н боловч түрүүний ц.у.с.а.н.д б.у.д.а.г.д.с.а.н х.ү.ү.х.э.н санаанаас нь гарсангүй.

Ийнхүү я.д.а.р.с.а.н б.ү.с.г.ү.й с.ү.н.с, с.ү.ү.д.э.р ш.и.н.гэ.с.э.н пальтогоо ахин хэзээ ч ө.м.с.ө.х.г.ү.й хэмээн ө.ө.р.т.ө.ө т.а.н.г.а.р.а.г тавиад Улаан чулуутын х.о.г.о.н дээр х.а.я.с.а.н байна. Хожим нь б.ү.с.г.ү.й нөгөө пальтоны халаасанд байсан бичгээ гаргаж ирээд солонгос хэлний орчуулагчаар х.ө.р.в.ү.ү.л.ж.э.э.

Гэтэл нөгөө бичигт “Пальтоны э.з.э.н нь а.в.т.о.м.а.ш.и.н.ы о.с.л.о.о.р н.а.с б.а.р.с.а.н болно” гээд т.а.л.и.й.г.а.а.ч.и.й.н хэдэн сард о.с.о.л.д орж хэдэн э.р.х.т.э.н нь г.э.м.т.с.э.н талаар бичсэн байв. Ү.х.с.э.н х.ү.ү.х.н.и.й п.а.л.ь.т.о өмсөж явсан гэдгээ мэдсэн б.ү.с.г.ү.й м.а.ш и.х.э.э.р а.й.ж, хэдэн өдөр у.н.т.а.ж ч.а.д.а.л.г.ү.й с.э.р.ү.ү.н х.о.н.о.ж,

Үүнээс хойш Ариунаа к.о.м.и.с.с.ы.н хувцас а.в.а.х.а.а б.о.л.ь.с.о.н гэдэг. Ер нь С.о.л.о.н.г.о.с, Б.а.р.у.у.н Е.в.р.о.п.о.о.с ирдэг к.о.м.и.с.с.ы.н х.у.в.ц.а.с нь Д.О.Х болон ямар нэгэн ө.в.ч.н.ө.ө.р х.о.р.в.о.о.г о.р.х.и.с.о.н хүмүүсийн э.д.э.л.ж х.э.р.э.г.л.э.ж байсан х.у.в.ц.а.с байдаг аж . . .

More from ЗөвлөгөөMore posts in Зөвлөгөө »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно