Press "Enter" to skip to content

Х.э.э.р э.з.г.ү.й г.а.з.а.р.т байсан э.д.л.э.л.ү.ү.д.и.й.г аваад г.а.й з.о.в.л.о.н.д у.н.а.с.а.н нэгэн ц.э.р.э.г залуун түүх…

Яг энэ үеэр их х.э.л.м.э.г.д.ү.ү.л.э.л.т явагдаж, х.а.л.х г.о.л.ы.н д.а.й.н болж байсан үе юм. Цэрэндорж х.о.ш.у.у.ч.а.а.р т.о.л.г.о.й.л.у.у.л.с.а.н нэг с.у.м.а.н ц.э.р.э.г одоогийн Хөвсгөл аймгийн ц.а.а.т.а.н.г.у.у.д.ы.н нутагладаг т.а.й.г.ы.н б.ү.с.э.д явж байжээ. Хоол х.ү.н.с.э.э.р х.о.м.с.х.о.н нэг хороо ц.э.р.э.г д.ү.н өвлийн и.д х.ү.й.т.н.э.э.р х.о.р.г.о.д.о.х байргүй их л д.а.а.р.ч ц.а.н.г.а.ц.г.а.а.н явж байхдаа нэгэн т.ө.г.ө.л.д м.о.д.о.н байшин байхыг о.л.ж х.а.р.ж.э.э. Ө.л.с.ө.ж у.н.д.а.а.с.а.ж я.д.а.р.с.а.н ц.э.р.г.ү.ү.д б.а.я.р.л.а.ж өнөөх байшинд хамаг юмаа о.р.у.у.л.а.н т.у.х.л.а.ц.г.а.а.с.а.н байна.

Ингээд х.о.ш.у.у.ч Цэрэндорж г.а.л т.ү.л.ж хоол х.и.й.ц.г.э.э хэмээн к.о.м.а.н.д өгч ц.э.р.г.ү.ү.д.э.э аваад т.ү.л.э.э б.э.л.д.э.х.э.э.р гарахдаа Дэндэв гэх ц.э.р.э.г.т х.о.о.л.ы.г х.а.р.и.у.ц.у.у.л.а.н г.а.н.ц.а.а.р.а.н.г ү.л.д.э.э.г.э.э.д х.ө.д.ө.л.ж.э.э. Дэндэв хоол хийх м.а.х з.а.х м.а.т.е.р.и.а.л.а.а бэлэн болгоод т.ү.л.э.э б.э.л.д.э.х.э.э.р явсан б.у.с.д.ы.г.а.а х.ү.л.э.э.н.г.э.э ийш тийш ажин сууж байтал хажуу өрөөнөөс ямар н.э.г.э.н ч.и.м.э.э г.а.р.ч.э.э.

Дэндэв ч г.а.й.х.а.н б.о.с.о.о.д юу болохыг нь о.ч.и.ж х.а.р.т.а.л тэр өрөөнд х.э.н ч б.а.й.с.а.н.г.ү.й. Т.о.о.с ш.о.р.о.о.н.д.о.о д.а.р.а.г.д.с.а.н 3 сандал, нэг хоолны ширээ, ширээн дээр нь г.у.р.в.а.н а.я.г.а байх ажээ. Дэндэв ч хоол и.д.э.х а.я.г.а.т.а.й боллоо хэмээн о.л.з.у.у.р.х.а.ж а.я.г.ы.г нь авч г.я.л.а.л.з.т.а.л нь а.р.ч.а.а.д байрлаж буй ө.р.ө.ө.н.д.ө.ө о.р.л.о.о. Гэнэт х.э.н н.э.г.э.н.и.й алхах х.ө.л.и.й.н чимээнээр Дэндэв т.о.л.г.о.й.г.о.о ө.н.д.и.й.л.г.ө.н

“Нөгөөдүүл м.а.а.н.ь и.р.ч.и.х.с.э.н юм байх даа” хэмээн бодоод э.р.г.э.т.э.л яг хажууханд нь с.а.л.б.а.р.х.а.й д.э.э.л.т.э.й н.а.м.х.а.н нуруутай х.ү.ү.х.э.н зогсож байх нь тэр. С.а.н.д.а.р.с.а.н залуу энэ э.з.э.н.г.ү.й б.ө.г.л.ү.ү газар х.ү.н байх учиргүй лав ч.ө.т.г.ө.р ш.у.л.а.м нь байх хэмээн бодож амжаад у.х.а.с.х.ы.н б.у.у.г.а.а аван ө.н.ө.ө.х э.м.э.г.т.э.й.г ч.и.г.л.ү.ү.л.э.э.д н.ү.д.э.э а.н.и.н г.о.х.о.о дарж о.р.х.и.в.

Тэрээр с.а.н.д.р.а.н н.ү.д.э.э нээвэл өмнө нь юу ч х.а.р.а.г.д.с.а.н.г.ү.й. Дэндэв с.а.н.д.а.р.ч ө.р.ө.ө.н.и.й м.у.х.а.р.т ш.и.г.д.э.н байж байтал б.у.у.н д.у.у.н.а.а.р ц.э.р.г.ү.ү.д ч иржээ. Дэндэв болсон зүйлийн талаар нэгд нэгэнгүй яриж хамаг б.и.е нь с.а.л.г.а.л.а.н ч.и.ч.и.р.х.и.й.л.н.э. Гэтэл ц.э.р.г.ү.ү.д Дэндэвийг ш.о.о.л.ж “Х.ү.ү.х.д.и.й.н ү.л.г.э.р ярьж байна хэмээн д.о.о.г т.о.х.у.у болгоод х.о.о.л у.н.д.а.а хийцгээн х.о.о.р.о.н.д.о.о м.а.р.з.а.г.а.н.а.н байлаа.

Дэндэвийн царай ү.х.л.и.й.н х.ө.х ө.н.г.ө.т.э.й болж нөгөөдүүлдээ и.т.г.ү.ү.л.э.х хичнээн о.р.о.л.д.о.в.ч ц.э.р.г.ү.ү.д үгийг нь ү.л о.й.ш.о.о.н авч х.э.л.э.л.ц.с.э.н.г.ү.й. Ц.э.р.г.ү.ү.д ч хооллож д.у.л.а.а.ц.а.а.д у.н.т.а.х санаатай нэгнийхээ х.ө.л.и.й.г д.э.р.л.э.ц.г.э.э.н х.э.в.т.э.х тэр агшинд хэн нэгэн б.а.й.ш.и.н.г.и.й.н цонхыг х.ү.ч.т.э.й б.а.л.б.а.х нь тэр. Х.о.ш.у.у.ч маш их у.у.р.л.а.н “Хэн г.а.р.ч.х.а.а.д тоглоом т.о.х.у.у х.и.й.г.э.э.д байгаа юм” хэмээн ө.н.д.и.й.с.н.ө.ө х.ө.ш.и.г о.р.х.и.в.

Яг цонхон дээр эхнэр, нөхөр, хүү б.о.л.о.л.т.о.й гурван х.ү.н ц.э.р.г.ү.ү.д.и.й.г цоо ш.и.р.т.э.ц.г.э.э.н г.ө.л.и.й.ж.э.э. А.й.ж б.а.л.м.а.г.д.с.а.н х.о.ш.у.у.ч ц.э.р.г.ү.ү.д.д.э.э х.а.н.д.а.н г.а.л н.э.э.х к.о.м.а.н.д ө.г.ч.э.э. Ц.э.р.г.ү.ү.д ч хамаг с.у.м.а.а д.у.у.с.т.а.л г.а.л.л.а.ц.г.а.а.ж.э.э. Тэгсэн ч нэмэр б.о.л.с.о.н.г.ү.й өнөөх гурван э.т.г.э.э.д г.ө.л.и.й.с.ө.н н.ү.д.э.э с.а.л.г.а.л.г.ү.й х.а.н.а н.э.в.т.л.э.н орж ирсэн байна.

Х.о.ш.у.у.ч, болон бусад ц.э.р.г.ү.ү.д тэр дороо к.л.а.п нь х.а.а.г.д.а.ж н.а.с б.а.р.с.а.н байна. Тэдний дундаас Дэндэв их б.у.у.д.а.л.ц.а.а.н.ы үед а.м.ж.и.н гарч з.у.г.а.т.а.а.ж.э.э. Дэндэв явсаар хоёр өдөр хоёр шөнө яваад ч.и.х.э.э х.ө.л.д.ө.ө.ж байж нэгэн а.й.л.ы.н б.а.й.р.а.а харсан байна. Ирээд болсон явдлын талаар я.р.ь.с.а.н.д учир мэдэх өндөр н.а.с.т.а.й ө.в.г.ө.н х.а.р.а.м.с.а.ж байгаагаа хэлээд

“ Х.э.л.м.э.г.д.ү.ү.л.э.л.т.и.й.н үед нэгэн б.ө.ө залуу эхнэр х.ү.ү.х.д.э.э аваад з.у.г.т.а.а.ж яваад тэр байшинд о.р.о.г.н.о.ж байсан юм билээ. Тэдэнд и.д.э.х зүйл х.о.м.с.х.о.н болж ө.л.б.ө.р.ч ү.х.э.х.д.э.э хүрэхдээ өнөөх залуу эхнэр хүүхдээ б.а.р.ь.ж и.д.э.э.д, өөрөө сүүлд нь т.э.с.э.л.г.ү.й ө.л.с.ө.ө.д ү.х.ч.и.х.с.э.н гэддэг. Тэр гурвын с.ү.н.с тэнд х.о.р.о.г.д.с.о.н гээд манай н.у.т.а.г у.с.н.ы.х.а.н тийшээ о.й.р.т.д.о.г.г.ү.й юм” хэмээжээ…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно