Press "Enter" to skip to content

Эрт дээр цагт нэгэн бяцхан ж.а.а.л үргэлж Дуут нуурын хөвөөнд т.о.г.л.о.ж н.а.а.д.а.ж ө.с.с.ө.н ба их эгдүүтэй х.а.й.р татам ө.х.ө.ө.р.д.ө.м х.ү.ү байж гэнэ ээ. Нэг удаа…

Эрт дээр цагт нэгэн бяцхан ж.а.а.л үргэлж Дуут нуурын хөвөөнд т.о.г.л.о.ж н.а.а.д.а.ж ө.с.с.ө.н ба их эгдүүтэй х.а.й.р татам ө.х.ө.ө.р.д.ө.м х.ү.ү байж гэнэ ээ. Нэг удаа Дуут нуурын с.а.в.д.г.ы.г санамсаргүй х.а.р.ч.и.х.а.ж. Тэнд байсан х.ү.н болгон а.й.ж с.а.н.д.р.а.н з.у.г.т.а.ж байхад нөгөө х.ү.ү харин с.о.н.и.р.х.о.н харах гэж нуур руу явж о.р.о.о.д ж.и.в.ж ү.х.э.х ш.а.х.ж.э.э. Нуурын с.а.в.д.а.г өөрөөс нь а.й.х.г.ү.й.г.э.э.р ойртон ирж о.с.о.л.д.о.х ш.а.х.с.а.н бяцхан ж.а.а.л.ы.г хараад нуурын э.р.э.г дээр г.а.р.г.а.н а.м.и.й.г нь а.в.а.р.ч.э.э.

Тэр цагаас хойш хүү нуур руу байнга ирж т.о.г.л.о.н өдөр болгон нуурын с.а.в.д.а.г х.ү.ү.г н.у.у.ц.а.а.р харж ажиглаж байгаад маш их д.а.с.с.а.н гэнэ. Х.ү.ү н.а.с б.и.е г.ү.й.ц.э.н э.р.и.й.н ц.э.э.н.д хүрэхэд түүний ө.в т.э.г.ш б.и.е, сайхан з.ү.с ц.а.р.а.й, и.с.г.э.р.э.н д.у.у.л.а.х д.у.у хоолой нь нутгийн о.л.н.ы с.э.т.г.э.л.и.й.г баясгаж н.ү.д.и.й.г нь х.у.ж.и.р.л.а.д.а.г болсон гэнэ. Нуурын савдаг ч мөн адил х.ү.ү.г у.л.а.м ихээр х.а.й.р.л.а.ж х.а.р.а.м.л.а.н х.ү.н.д х.а.р.а.г.д.а.ж үзэгдэх б.о.л.о.м.ж.г.ү.й.д.э.э ш.а.н.а.л.а.н ү.д.э.ш болгон нуурын у.с.ы.г ц.а.л.г.и.у.л.а.н у.й.л.а.н у.р.а.м.д.д.а.г байжээ.

Нэгэн өдөр х.ү.ү э.р ц.э.р.г.и.й.н а.л.б.а х.а.а.х.а.а.р нутгаа о.р.х.и.н явхад нуурын эргэн тойронд с.а.в.д.а.г харсан гэх яриа г.а.р.ч нутгийн олон а.й.н т.ү.г.ш.и.ж юуны у.л.м.а.а.с ямар шалтгаанаар тэр д.о.г.ш.и.н а.м.ь.т.а.н ү.з.э.г.д.э.х болсныг о.й.л.г.о.х.г.ү.й байв. У.у.р х.и.л.э.н и.х.т.э.й нуурын с.а.в.д.а.г ирэхээ б.о.л.ь.с.о.н х.ү.ү.г х.а.р.а.х.а.а.р нуураасаа гардаг болсон байлаа.

Х.ү.ү.г.и.й.н ц.э.р.г.и.й.н а.л.б.а х.а.а.х хугацаа ө.н.г.ө.р.с.ө.н ч и.р.э.л.г.ү.й у.д.с.а.а.р байв. Нуурын с.а.в.д.а.г ч үзэгдэж харагдахаа б.а.й.ж у.у.г.у.у.л н.у.т.г.и.й.н.х.н.ы ц.у.у.р.х.а.л х.о.о.с.о.н яриа болж ү.л.д.э.ж гэнэ. Нэгэн өдөр нуурын с.а.в.д.а.г.и.й.н ч.и.х.н.э.э н.и.ж.г.э.р н.а.й.р.ы.н дуу с.о.н.с.о.г.д.о.н с.э.р.э.э.ж, түүний с.о.н.и.р.х.л.ы.г татжээ. Хавь ойрд тийм и.х ш.у.у.г.и.а.н, б.а.я.р н.а.а.д.а.м сонсоогүй с.а.в.д.а.г с.о.н.и.р.х.о.н очиж холоос а.ж.и.г.л.а.т.а.л түүний у.д.т.а.л хүлээсэн залуу ү.з.э.с.г.э.л.э.н.т б.ү.с.г.ү.й.н хамт х.у.р.и.м н.а.й.р

хийж т.а.н.и.л болсон сайхан х.о.о.л.о.й.г.о.о.р.о.о чин с.э.т.г.э.л.и.й.н г.ү.н.э.э.с х.а.й.р.т.д.а.а д.у.у д.у.у.л.а.н баясалдаж байгааг харж гэнэ. Нуурын с.а.в.д.а.г т.э.в.ч.и.ж ч.а.д.а.л.г.ү.й н.а.й.р.а.н дээр х.а.р.а.й.н очиж газар ч.и.ч.и.р.т.э.л х.а.ш.г.и.р.а.н н.у.л.и.м.с.т.а.й н.ү.д.э.э.р.э.э залуу руу х.а.р.с.а.а.р н.у.у.р руугаа б.у.ц.а.н о.д.ж.э.э. Цугласан хүмүүс а.й.с.н.а.а.с.а.а болж х.ө.ш.ө.ө.д гэртээ ч х.а.р.ь.ж чадалгүй б.ө.ө.г.н.ө.р.ө.л.д.ө.н х.о.н.о.в гэнэ.

Тэр цагаас хойш нуур руу з.ү.г.л.э.д.э.г х.ү.н.г.ү.й болж, у.с у.у.х.а.а.р явсан м.а.л э.р.г.э.ж и.р.д.э.г.г.ү.й болжээ. Хоног хугацаа у.л.и.р.а.н о.д.с.о.о.р, нутгийнхан ч х.о.р.и.о.т.о.й г.а.з.а.р хэмээн з.ү.г б.у.р.у.у.л.с.а.а.р нэг мэдэхэд 8 жил ө.н.г.ө.р.ч гэнэ. Х.у.р.и.м.л.а.с.а.н х.о.с.у.у.д ганц х.ү.ү т.ө.р.ү.ү.л.с.э.н нь яг л аавынхаа бүх зүйлийг д.у.у.р.а.й.ж.э.э. Их з.ү.г.г.ү.й х.ө.д.ө.л.г.ө.ө.н.т.э.й, ц.о.в.о.о с.э.р.г.э.л.э.н х.ү.ү байсан болохоор нөгөө очиж б.о.л.о.х.г.ү.й гэж х.о.р.и.г.л.о.с.о.н нуур руу н.у.у.ц.а.а.р явсан байжээ.

Э.ц.э.г э.х хоёр нь м.э.д.э.э.д а.й.ж с.а.н.д.р.а.н хамаг хурдаараа а.р.а.а.с нь д.а.в.х.и.ж нууранд иртэл нуурын э.р.г.э.э.р ү.х.с.э.н м.а.л.ы.н х.ү.ү.р.н.ү.ү.д х.ө.в.ж, ү.н.э.р т.а.н.а.р, өнгө ү.з.э.м.ж нь ү.х.э.э.р.и.й.н м.у.у.х.а.й болсон байжээ. Х.ү.ү.г.и.й.н.х.э.э нэрийг д.у.у.д.а.н э.х нь у.й.л.а.х.а.д нуурын г.ү.н.э.э.с ч.а.н.г.а.а.р инээх д.у.у.н гарч з.о.в.л.о.н ш.а.н.а.л.а.л.д нь баясаж байна гэнэ. Б.ү.с.г.ү.й залуу хоёрын а.й.х с.а.н.д.р.а.х з.э.р.э.г.ц.э.н а.д.у.у м.а.л нь б.у.л.и.г.а.н х.а.я.ж о.д.л.о.о.

Залуу нуурын с.а.в.д.а.г.а.ас “миний х.ү.ү.г ө.г.ч.и.х” гэж у.й.л.а.н х.а.й.л.а.н г.у.й.ж гэнэ. Тэгтэл нуурын г.ү.н.э.э.с ийн х.э.л.ж гэнэ. “Х.у.р.и.м н.а.й.р.а.н дээрээ чин с.э.т.г.э.л.и.й.н г.ү.н.э.э.с г.э.р.г.и.й.г.э.э харан д.у.у.л.ж байсан шигээ яг одоо ч.и.н с.э.т.г.э.л.и.й.н г.ү.н.э.э.с у.й.ч.л.а.л г.у.й.н намайг т.а.й.т.г.а.р.у.у.л.а.н д.у.у.л” гэжээ. Залуу ч у.у.х.а.й.н т.а.с у.я.р.т.а.л д.у.у.л.а.н с.а.в.д.г.и.й.г а.р.г.а.д.ж.э.э.

С.а.в.д.а.г дууг нь сонсож у.я.р.а.а.д ийн хэлжээ. “Чи өдөр болгон ирж надад д.у.у д.у.у.л.ж өгч надад х.а.р.а.г.д.а.ж бай, тэгвэл би одоо х.ү.ү.х.д.и.й.г чинь ө.г.ь.е” гэжээ. Залуу ч а.м т.а.н.г.а.р.г.а өгч хэлсэн бүхнийг нь х.и.й.е хэмээн с.ө.г.д.ө.н г.у.й.с.а.н.д хүүг нь б.у.ц.а.а.ж өгчээ. Гурвуул б.а.я.р.л.а.ж х.ө.л.и.й.н х.у.р.д.н.а.а.р г.э.р рүүгээ явж очсон даруй бэлтгээд нүүсэн гэдэг. А.м.л.а.с.а.н ё.с.о.о.р и.р.э.х ё.с.т.о.й хэмээн с.а.в.д.а.г хүлээн с.у.у.с.а.а.р д.о.л.о.о х.о.н.о.ж.э.э.

С.а.в.д.а.г т.э.с.э.л.г.ү.й х.и.л.э.г.н.э.н хот айл руу о.ч.т.о.л х.э.н ч б.а.й.с.а.н.г.ү.й, бүгд н.ү.ү.с.э.н байж гэнэ. Тэр цагаас хойш нуур б.а.р.а.а.д.а.н н.ү.ү.д.э.л.л.э.ж ирсэн а.й.л.ы.н х.ү.ү.х.э.д т.о.г.т.о.х.г.ү.й, эсвэл о.р с.у.р.а.г.г.ү.й а.л.г.а болдог болжээ. Хүүхдээ х.а.й.с.а.н хүмүүс о.л.ш.и.р.ч ш.ө.н.ө.ж.и.н у.й.л.а.л.д.а.х дуу сонсогдон х.ү.ү.х.д.э.э олох байх гэж н.а.й.д.а.н нуураас х.о.л.д.о.ж ч.а.д.д.а.г.г.ү.й аж.

Хэд хоногт нэг удаа х.ү.ү.х.д.и.й.н.х нь у.й.л.а.х д.у.у чанх дэргэд нь сонсогддог учраас бүгд л у.й.л.а.л.д.а.н хэзээ нэгэн цагт х.ү.ү.х.э.д.т.э.й.г.э.э у.у.л.з.а.н.а хэмээн н.а.й.д.д.а.г байжээ. Тэдний ийнхүү ш.а.н.а.л.а.н б.а.й.д.г.и.й.г а.л.с нутгийн нэгэн х.ү.н с.о.н.с.о.о.д з.о.р.и.н ирж болсон я.в.д.л.ы.г сонсоод нөгөө н.у.у.р руу явжээ. Х.э.р.э.г.т д.у.р.л.а.с.а.н хүмүүс араас нь о.ч.и.ж хартал нуурын эрэг дээр 6 хоногийн турш д.у.у д.у.у.л.ж с.у.у.н.а гэнэ.

Их с.а.й.х.а.н д.у.у.л.д.а.г юм байна, гэхдээ яагаад ингээд д.у.у.л.а.а.д с.у.у.г.а.а юм бол хэмээн г.а.й.х.а.ц.г.а.а.ж.э.э. Гэтэл 7 дахь өдрөөс нь эхлэн а.л.г.а болсон х.ү.ү.х.д.ү.ү.д нь яг х.э.в.э.э.р.э.э нэг нэгээрээ хаанаас ч юм г.а.р.ч и.р.ж гэнэ. Х.ү.н болгон б.а.я.р х.ө.ө.р б.о.л.ж ямар х.э.р.э.г т.о.х.и.о.л.д.с.о.н.ы.г асууж ш.а.л.г.а.а.ж байгаад нөгөө д.у.у.л.ж с.у.у.с.а.н х.ү.н.э.э м.а.р.т.а.ж гэнэ. Тэр цагаас хойш дахин с.а.в.д.а.г харсан гэх яриа о.г.т г.а.р.а.а.г.ү.й юм гэнэ лээ…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно