Press "Enter" to skip to content

70 давхарын залгаа хашааг худалдаж авсан Ганбат гэгч э.р.д тохиолдсон нэгэн явдал энд ө.р.н.ө.х ажээ. Тэрээр 90-д оны сүүлч үеэр Улаанбаатар хотод нүүн ирэх бөгөөд…

Их хотын хажууханд орших 70 давхарын залгаа хашааг худалдаж авсан Ганбат гэгч э.р.д тохиолдсон нэгэн явдал энд ө.р.н.ө.х ажээ. Тэрээр 90-д оны сүүлч үеэр Улаанбаатар хотод нүүн ирсэн нэгэн бөгөөд эхнэр, 2 х.ү.ү.х.д.и.й.н хамтаар амьдардаг нэгэн аж. Ганбатынх тэрхүү буйрандаа 5, 6 жилийн туршид а.м.ь.д.а.р.х.а.д о.г.т х.а.ч.и.н, ж.и.г.т.э.й зүйл болж байгаагүй ч 2004 оны хавар х.а.н.ш н.э.э.х.т.э.й з.э.р.э.г.ц.э.н гэр нь нэг л х.ү.й.т д.а.а.х болж, шөнө болоход х.ү.ү.х.д.ү.ү.д нь у.й.л.а.л.д.а.а.д, Ганбат эхнэртэйгээ х.а.р д.а.р.а.а.д у.н.т.а.ж чадахаа больсон байна.

Байж, суух г.а.з.а.р.г.ү.й болсон х.о.с.у.у.д а.н.х.а.н.д.а.а юу болоод байгааг ойлгоогүй тул хажуу хашаанд нь а.м.ь.д.а.р.ч байсан нэгэн л.а.м.ы.г гэртээ у.р.ь.ж н.о.м у.н.ш.у.у.л.с.а.н болоод ө.н.г.ө.р.ч.э.э. Гэсэн хэдий боловч уг х.а.ч.и.р.х.а.л.т.а.й үйл явдал ө.р.н.ө.с.ө.ө.р байсан тул Ганбат эхнэр х.ү.ү.х.д.э.э д.а.г.у.у.л.а.н авга а.х.ы.н.х.а.а гэрт 7 хоногын х.у.г.а.ц.а.а.т.а.й а.м.ь.д.а.р.х.а.а.р болжээ.

Өдөр хоног ч х.а.р.в.а.с.а.н с.у.м мэт өнгөрч а.в.г.а а.х.ы.н.х.а.а г.э.р.т арай я.д.а.н 7 хоногыг ө.н.г.ө.р.ү.ү.л.с.э.н г.э.р.и.й.н э.з.э.д гэрийнхээ г.а.д.а.а ирэхэд г.э.р.э.э.с нь хэн н.э.г.н.и.й у.й.л.а.х чимээ сонсогдож гэнэ. Хаалган дээрээ очиход ц.о.о.ж.т.о.й байх бөгөөд ө.р.х нь ч б.и.т.ү.ү х.э.в.э.э.р байсан тул хэн нэгэн о.р.с.о.н ш.и.н.ж е.р а.ж.и.г.л.а.г.д.с.а.н.г.ү.й. Ингээд Ганбат г.э.р.и.й.н.х.э.э хаалгыг о.н.г.о.й.л.г.о.н г.ү.й.н орвол

зүүн талынх нь орон дээр х.у.у.ч.и.р.ч э.л.э.г.д.с.э.н ногоон дээлтэй э.м.г.э.н нэгэн б.о.о.д.о.л.т.о.й зүйл т.э.в.р.э.н у.й.л.ж суух ба үүнийг харсан Ганбат ч.а.н.г.а.а.р х.а.ш.г.и.р.а.н г.э.р.э.э.с.э.э г.ү.й.н гарлаа. Эхнэр нь учир явдлыг асуутал м.а.н.ь э.р ч болсон явдлыг н.э.г.д, нэгэнгүй ярьж өгөхөд эхнэр нь г.э.р.л.ү.ү.г.э.э а.й.д.а.с.т.а.й.г.а.а.р ш.а.г.а.й.х.а.д хэн ч байсангүй. Яг энэ үеэр нь г.э.р.и.й.н.х нь х.а.ж.у.у.г.а.а.р ө.н.г.ө.р.ч явсан нэгэн ө.в.г.ө.н т.э.д.э.н.р.ү.ү г.у.н.и.г.т.а.й.х.а.н ш.и.р.т.с.э.н.э.э

“Х.ү.ү.х.д.ү.ү.д минь та нар энэ газраас н.ү.ү.с.э.н чинь дээр дээ. 80-д оны үед энэ г.а.з.а.р.т нэг э.м.г.э.н, ө.н.ч.и.н х.ү.ү.х.д.и.й.н хамт а.м.ь.д.а.р.ч байсан юм. С.у.р.а.г с.о.н.с.о.х.о.д тэр х.ү.ү.х.д.и.й.г х.э.э.р.э.э.с л о.л.с.о.н юм гэнэ лээ. Даан ч тэр х.ү.ү.х.э.д нь х.ү.н болж чадалгүй х.о.р.в.о.о.г о.р.х.и.с.о.н доо.

Э.м.г.э.н ч г.а.л.з.у.у.р.ч х.о.о.л.о.й.г.о.о б.о.о.м.и.л.ж н.а.с барсан гэдэг юм билээ. 10 жил болоод л энэ газар болохоо б.а.й.ч.и.х.д.а.г юм гэсэн” гэх нь тэр. Үүнийг нь сонссон Ганбат маргааш нь г.э.р.э.э н.ү.ү.л.г.э.ж авга ахынхаа х.а.ш.а.а.н.д б.у.у.с.а.н гэх бөгөөд ү.ү.н.э.э.с хойш тэдний гэрийнхэнд т.о.х.и.о.л.д.о.о.д байсан х.а.ч.и.н, ж.и.г.т.э.й зүйлс о.р т.а.с м.а.р.т.а.г.д.с.а.н гэдэг…

1970-аад оны дундуур Өмнөговь аймгийн Манлай с.у.м.а.н.д “сайрхуу” Балдан гэгч ш.а.в.и.л.х.а.н э.р а.м.ь.д.а.р.ч байжээ. Тэр эртний д.а.р.ь.г.а.н.г.а д.а.р.х.ч.у.у.л.ы.н урласан их гарын м.ө.н.г.ө.н тоногтой эмээл хазаараар гангарч нутаг усныхаа б.а.я.ч.у.у.д.ы.н н.ү.д.и.й.г х.у.ж.и.р.л.а.н.а. Эцгээс ө.в.ө.л.с.ө.н э.д б.а.я.л.а.г.а.а н.э.р.м.э.л.д жаахан х.а.л.а.м.ц.а.х.а.а.р.а.а ч.ө.т.г.ө.р.и.й.н г.ү.й.д.э.л.т.э.й таарсан б.у.у.р.л.ы.н б.у.я.н гэх.

Тэгээд эцгийнхээ ч.ө.т.г.ө.р гэгчтэй хэрхэн т.а.а.р.а.л.д.а.ж байсныг янз бүрийн х.у.в.и.л.б.а.р.а.а.р б.у.р.а.х тул хүмүүс тэр бүр ү.г.э.н.д нь и.т.г.э.х.г.ү.й. Гэсэн ч өнөөхөө улам б.а.я.ж.у.у.л.ж энэ тэр явдал учирлаар х.а.ч.и.р.л.а.н я.р.ь.с.а.а.р л явдаг байв. Сүүлдээ тэр а.р.х.и.н.д хэт д.о.н.т.о.х болж а.в.а.а.л.ь эхнэртээ б.я.р з.а.а.н а.г.с.а.м.н.а.х нь х.э.р.э.э.с х.э.т.э.р.с.э.н тул эхнэр нь хоёр хүүхдээ д.а.г.у.у.л.а.н зэргэлдээх с.у.м.а.н.д байдаг аав ээж рүүгээ яваад ө.г.ч.э.э.

Ганц б.и.е х.о.ц.о.р.с.о.н, дээр нь а.р.х.и.н.ы д.о.н ш.ү.г.л.э.с.э.н Балдан ч бүр гаарсаар эцгийнхээ ү.л.д.э.э.с.э.н ү.н.э.т э.д.л.э.л.ү.ү.д.и.й.г а.р.х.и.н.а.а.с ө.г.ө.ө.д дуусчээ. Нэг шөнө хэт их а.р.х.и у.у.ж. ш.а.р.т.с.а.н.д.а.а ч тэр үү, жигтэй х.а.ч.и.н з.ү.ү.д з.ү.ү.д.л.э.н ц.о.ч.и.н с.э.р.т.э.л н.а.в.т.г.а.р б.о.р гэрийнх нь т.о.о.н.о.н дээр нэг о.х.и.н а.л.т.а.н э.э.м.г.э.э.р.э.э о.р.о.л.д.о.н сууж байжээ.

Б.а.л.д.а.н х.а.г.а.р.а.х нь х.о.л.г.ү.й я.н.г.и.н.а.н ө.в.д.ө.х т.о.л.г.о.й.г.о.о а.р.а.й хийж ө.н.д.и.й.л.г.ө.ө.д о.р.н.ы.х.о.о а.р.а.а.с ү.л.д.с.э.н ганц ө.м.ч болох к.а.л.и.б.р б.у.у.г.а.а авах гэтэл о.х.и.н “Эрхэм ээ, б.у.у.г.а.а тавиарай. Х.а.р б.у.р.у.у санахгүй бол э.ц.г.и.й.н чинь б.у.я.н.а.а.с таньд жаахныг ч болов ө.г.ө.х.ө.ө.р ирлээ” гэв. Ө.в х.ө.р.ө.н.г.ө, б.у.я.н х.и.ш.и.г.и.й.н у.т.г.а.т.а.й үгний сэжүүр сонссон Балдан бүр с.э.р.г.э.э.д у.х.а.с х.и.й.н б.о.с.ч дээлээ н.ө.м.ө.р.л.ө.ө. О.х.и.н а.а.н.а.й л э.э.м.г.э.э и.м.э.р.с.э.э.р, хоёр х.ө.л.ө.ө т.о.о.н.о.н.ы н.ү.х.э.э.р доош у.н.ж.у.у.л.а.н суув.

Балдан сарны гэрэлд түүн рүү гэнэт хартал хоёр х.ө.л нь ө.в.д.г.ө.ө.р.ө.ө бүр м.у.х.а.р байв. М.а.н.ь э.р.и.й.н т.о.л.г.о.й.д эцгийнх нь а.м.ь.д.д.а.а ярьж ө.г.с.ө.н ч.ө.т.г.ө.р.и.й.н г.ү.й.д.э.л гэнэт орж иржээ. Түүний сонссоноор аав нь ч.о.н.о.н.д э.л.д.э.в я.н.з.ы.н х.а.в.х т.а.в.ь.ж а.в.л.а.д.а.г байж. Нэг удаа Хясаат өндөрийн а.р.а.а.р х.а.в.х.а.а э.р.г.э.х.э.э.р т.о.й.р.т.о.л э.м.э.г.т.э.й х.ү.ү.х.д.и.й.н у.й.л.а.х чимээ сонсогджээ.

Тэрбээр х.а.в.х т.а.в.ь.с.а.н газраа я.а.р.а.н г.ү.й.ж очтол нэг о.х.и.н хоёр хөлөө х.а.в.х.а.н.д х.а.в.ч.у.у.л.ч.и.х.с.а.н, с.а.л.г.а.х гэж о.р.о.л.д.о.о.д чадаагүй тул шилбэнийхээ м.а.х, я.с.ы.г т.а.с х.а.з.а.н о.р.и.л.ж суужээ. Дамчаа ө.в.г.ө.н с.а.н.д.а.р.ч х.а.в.х.а.а т.э.н.и.й.л.г.э.х гэтэл ” Өвөө о.д.о.о х.э.р.э.г.г.ү.й болчихлоо” гээд о.х.и.н с.у.г.а ү.с.р.э.н б.о.с.ч м.у.х.а.р х.ө.л.ө.ө.р.ө.ө цааш хээв нэг а.л.х.с.а.н.а.а э.р.г.э.ж хараад “Санаа чинь т.у.с, с.а.ч.и.й чинь ц.у.с юм байна.

Ойрын хэдэн жилдээ танайх г.а.й.г.ү.й л а.м.ь.д.р.а.х байх. Гэхдээ таныг ө.ө.д болсны дараа г.а.н.ц х.ү.ү чинь т.о.о.н.о.н.о.о.с.о.о д.ү.ү.ж.и.л.ж ү.х.н.э дээ” гэж хэлчихээд хоромхон з.у.у.р а.л.г.а болжээ. Энэ явдлаас хойш Дамчаа ө.в.г.ө.н яг сарын дараа д.ө.р.ө.ө.н.д.ө.ө ч.и.р.э.г.д.э.н н.а.с барсан байна. “Сайрхуу” Балдангийн хүмүүст ярьдаг ч.ө.т.г.ө.р.и.й.н г.ү.й.д.л.и.й.н олон х.у.в.и.л.б.а.р.а.а.с хамгийн б.о.д.и.т.о.й нь энэ байв.

Гэвч Дамчаагийн эцэг т.о.о.н.о.н.ы голоос д.ү.ү.ж.и.л.ж ү.х.э.х тухай Балданд о.г.т х.э.л.э.э.г.ү.й юмсанж. Х.ө.л.г.ү.й о.х.и.н гэнэт у.у.р.г.а.н.ы х.у.й.в ө.в.р.ө.ө.с.ө.ө гарган Балдангийн хүзүүгээр г.о.г.ц.о.о.л.д.о.н оруулснаа х.ү.ч.т.э.й т.а.т.а.ж т.о.о.н.о.н.ы г.о.л.о.о.с уяж о.р.х.и.в. Ч.ө.т.г.ө.р.и.й.н г.ү.й.д.э.л.т.э.й энэ нутагт “Сайрхуу” Балдангийнхан ийнхүү ү.е ү.е.э.р.э.э с.ү.й.р.с.э.н гэдэг

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно