Press "Enter" to skip to content

Сүхдалайг хүү нь хүртэл ж.и.г.ш.и.ж, тэр хүнээр о.в.о.г.л.о.ж явахаас т.а.т.г.а.л.з.а.х дээрээ тулсан нь ойлгомжтой.

Батсүрэн, Дэнсмаа хоёр нутгаа сольж, Эрдэнэтээс нүүж ирээд хотод суурьшихдаа өдөр, с.у.д.а.р харж их л ё.с ж.а.я.г дагасан байна. Урлаг судлаач мэргэжлээрээ ажиллаагүй о.х.и.н.о.о ээж нь “Манай у.д.а.м.д х.и.р.т.э.й хэдэн т.ө.г.р.ө.г х.ө.ө.ж., чам шиг ингэж яваа х.ү.н байхгүй шүү. А.р.и.л.ж.а.а н.а.й.м.а.а.г.а.а б.о.л.ь.ж, м.э.р.г.э.ж.л.и.й.н.х.э.э ажлыг хий…” хэмээн зөндөө г.у.й.ж, з.э.м.л.э.ж байжээ.

Дэнсмаа оюутан байхдаа х.ү.н.т.э.й с.у.у.ж, х.ү.ү.х.э.д гаргасан болохоор а.м.ь.д.р.а.л х.ө.ө.ж, н.а.й.м.а.а хийж эхэлсэн байна. З.о.р.ь.с.о.н.д.о.о хүрэх гэж м.а.х.а.р.д.а.г, х.ө.д.ө.л.м.ө.р.ч з.а.н чанартай б.ү.с.г.ү.й ч нөхрийнхөө хамт н.а.й.м.а.а хийж, хоёр жил гаруй хугацаагаар з.ү.т.г.э.с.н.и.й дараа хөл дээрээ зогсож, өөрийн гэсэн э.р.г.э.л.т.и.й.н х.ө.р.ө.н.г.ө.т.э.й болж ч.а.д.ж.э.э.

Ийнхүү г.а.н.з.а.г.а.а.р эхэлж, “Нарантуул” з.а.х дээр х.ө.р.ө.х.д.ө.ө х.ө.р.ч, х.а.л.а.х.д.а.а х.а.л.ж явсаар өөрийн х.ө.р.ө.н.г.и.й.н э.х ү.ү.с.в.э.р.т.э.й болсон Дэнсмаа нөхрийнхөө хамт л.а.н.г.у.у т.ү.р.э.э.с.э.л.ж, урагш нэг а.л.х.с.а.а.р анхны өдрөөсөө хойш н.а.й.м.а.а хийж таван жилийн дараа гэхэд өөрийн гэсэн ү.й.л.ч.л.ү.ү.л.э.г.ч, б.а.й.н.г.ы.н х.а.р.и.л.ц.а.г.ч.т.а.й болчихсон том д.э.л.г.ү.ү.р.и.й.н э.з.э.д болсон аж.

Ажил ү.й.л.с, а.ш.и.г о.р.л.о.г.о нь с.а.й.ж.и.р.ч, ө.с.ө.х т.у.с.а.м а.м.ь.д.р.а.л тайван сайхан болох у.ч.и.р.т.а.й. Гэтэл Дэнсмаа м.ө.н.г.ө, х.ө.р.ө.н.г.ө, э.д м.а.т.е.р.и.а.л, и.д.э.х, у.у.х.а.а.р д.у.т.а.х.г.ү.й ч гэлээ сэтгэлийн маш их ш.а.н.а.л.а.л.д о.р.ж.э.э. Учир юу вэ гэвэл, түүний нөхөр Сүхдалай а.р.х.и.н.д т.о.л.г.о.й.г.о.о мэдүүлэхийн з.э.р.э.г.ц.э.э а.г.с.а.м с.о.г.т.у.у тавьж, а.м.а.р т.а.й.в.а.н байлгахаа б.о.л.ь.ж.э.э.

Ханиа а.р.х.и.н.а.а.с х.о.л.д.у.у.л.ж, ааш а.в.и.р.ы.г з.а.с.а.х.ы.н тулд б.ү.с.г.ү.й бүх л чадлаараа а.р.г.а.д.а.ж, г.у.й.ж, бүр л.а.м х.у.в.р.а.г, м.э.р.г.э.н т.ү.р.г.э.х гэх хүмүүсээр явж, зөндөө з.а.с.а.л, а.р.г.а х.и.й.л.г.э.с.э.н байна. Гэвч ямар ч н.э.м.э.р болсонгүй. Харин ч нөхөр нь өөрийн х.ө.р.ө.н.г.ө м.ө.н.г.ө.ө ү.р.э.н т.а.р.а.н хийж, м.ө.р.и.й.т.э.й т.о.г.л.о.о.м.н.о.о.с с.а.л.а.х.а.а больсон аж.

Энэ үед Дэнсмаа и.р.э.э.д.ү.й.г.э.э бодон нөхрөөсөө с.а.л.а.х.а.а.р шийджээ. Гэрлэлтээ ц.у.ц.л.у.у.л.ж, ө.м.ч х.ө.р.ө.н.г.ө.ө хоёр тийш хуваан т.у.с.д.а.а а.м.ь.д.р.а.х болсноос хойш Дэнсмаад т.у.с д.э.м болж, түүнийг сэтгэлдээ х.а.й.р.л.а.ж явдаг Батсүрэн гэх залуу “А.м.ь.д.р.а.л.а.а холбох” с.а.н.а.л т.а.в.ь.с.н.ы.г б.ү.с.г.ү.й нэлээд удаан хугацааны турш бодож, “Х.ү.ү.д.э.э хойд э.ц.г.и.й.н ц.а.р.а.й х.а.р.у.у.л.а.х эсэхдээ” э.р.г.э.л.з.э.ж, т.у.н.г.а.а.ж.э.э.

Гэтэл Сүхдалай түүнээс с.а.л.а.н.г.у.у.т.а.а ө.ө.р хүнтэй с.у.у.ж, а.р.х.и а.м.с.а.х.а.а больж, бүр ц.о.о шинэ х.ү.н болон а.м.ь.д.а.р.ч байгаа нь б.ү.с.г.ү.й.н с.э.т.г.э.л.д г.о.м.д.л.ы.н х.у.р ү.е.р.л.ү.ү.л.ж байсан болохоор “Хоёр дахь а.м.ь.д.р.а.л.а.а эхлэх, х.ү.н.т.э.й с.у.у.ж, Сүхдалайгаас илүү сайхан а.м.ь.д.р.а.х” гэсэн ш.а.р.а.л.х.у.у з.а.н нь д.и.й.л.ж хөтөлснөөр Батсүрэнтэй суусан байна. Батсүрэн,

Дэнсмаа хоёр нэг г.э.р.т орсны дараахнаас эхлэн а.м.ь.д.р.а.л.а.а ү.р.э.н т.а.р.а.н хийж, а.р.х.и.н.д т.о.л.г.о.й.г.о.о мэдүүлээд явсан Сүхдалай б.а.й.н б.а.й.н у.т.с.а.а.р ярьж, д.а.р.а.м.т.а.л.д.а.г тэр байтугай Батсүрэнг хотоос з.а.й.д.у.у газар аваачиж з.о.д.о.н з.а.н.а.л.х.и.й.л.с.э.н ажээ. Ийм үл о.й.л.г.о.л.ц.о.х э.в.г.ү.й байдал үүссэн учраас Батсүрэн, Дэнсмаа хоёр я.а.р.а.в.ч.л.а.н Эрдэнэт рүү шилжсэн байна.

Тулгар б.и.е.т.э.й Дэнсмаа Эрдэнэтэд очоод н.я.р.а.й.л.с.а.н боловч х.ү.ү.х.э.д нь б.ү.т.э.э.г.ү.й аж. Тэр үед б.ү.с.г.ү.й э.л.д.в.и.й.н м.у.у юм бодсонгүй. “Э.м.ч, э.м.н.э.л.г.и.й.н х.я.н.а.л.т м.у.у.г.а.а.с а.м.ь.г.ү.й х.ү.ү.х.э.д гарлаа” хэмээн х.а.р.а.м.с.а.а.д ө.н.г.ө.р.с.ө.н байна. Тэд а.м.ь.д.р.а.л.а.а т.ө.в.х.н.ү.ү.л.ж, Батсүрэн мэргэжлийн дагуу Эрдэнэтийн б.а.я.ж.у.у.л.а.х ү.й.л.д.в.э.р.т ажилд о.р.с.н.о.о.р д.о.р.х.н.о.о өнгө з.ү.с з.а.с.ч, и.л.т с.а.й.х.а.н, а.м.а.р тайван болоод иржээ.

Дэнсмаа дахин н.я.р.а.й.л.ж, о.х.и.н т.ө.р.ү.ү.л.с.н.э.э.р Батсүрэн ч эхнэр, хүүхдээ х.а.л.а.м.ж.л.а.н хөл нь газар х.ү.р.э.х.г.ү.й шахам г.ү.й.ж байж. Г.а.р х.у.м.х.и.н зүгээр суухыг х.ү.с.э.э.г.ү.й Дэнсмаа т.ө.р.и.й.н б.у.с байгууллага байгуулан ажилласан нь н.э.л.э.э.д.г.ү.й а.м.ж.и.л.т.а.д хүрч, тэр чинээгээр түүний нэр м.а.н.д.а.ж эхэлсэн байна. Тус тусын амьдралыг х.ө.ө.ж, х.э.р.ү.ү.л хэл ү.г т.а.т.л.а.х.а.а б.о.л.ь.ж, овоо н.а.м г.ү.м с.у.р.а.г т.а.с.а.р.с.а.н Сүхдалай гэнэт хүрч ирснээ баахан м.ө.н.г.ө, х.ө.р.ө.н.г.ө н.э.х.э.м.ж.и.л.ж.э.э.

– Чамаас би а.в.л.а.г.а.т.а.й болохоос биш ө.г.л.ө.г байхгүй. Чи хүүгээ б.о.д.с.о.н ч, намайг б.о.д.с.о.н ч гэсэн ийм юм я.р.и.х ё.с.г.ү.й. Ингэж хэлсэн Дэнсмаагийн өөдөөс Сүхдалай: – Чи хараарай… Чиний энэ а.м.ь.д.р.а.л.ы.г с.ү.й.р.ү.ү.л.н.э… Та хоёрын дундаас гарсан х.ү.ү.х.э.д чинь дахиад х.ү.н болохгүй хэмээн и.х м.у.у.х.а.й.г.а.а.р д.а.в.ш.и.л.ж, д.о.р.о.м.ж.и.л.ж, с.ү.р.д.ү.ү.л.ж, з.а.н.а.л.х.и.й.л.ч.и.х.э.э.д явсан аж.

Надтай суухдаа ямар д.ө.л.г.ө.ө.н, сайхан х.ү.н байлаа. Тэгээд 10 хүрэхгүй жилийн дотор я.а.ж м.у.у.х.а.й ө.ө.р.ч.л.ө.г.д.ө.ж, а.р.х.и.ч.и.н болсон билээ. Тэгтэл одоо хэлж байгаа үг нь ийм а.й.м.а.а.р болчихож. Ёстой л д.э.в ш.ү.г.л.э.н.э гэж энэ байх даа. А.р.х.и.н.д д.о.н.т.ч.и.х.о.о.д явж байхад нь нэг х.ү.н. “Ү.х.э.э.р.и.й.н б.у.з.а.р болсон энэ залууд бүр д.э.в ш.ү.г.л.э.ч.и.х.э.ж… Тэгээд ч х.а.р бодол т.э.э.ж, бусдыг х.о.р.л.о.ж, бусдад х.о.р.с.ч явдаг энэ хүнээс эртхэн х.о.л.д.с.о.н нь дээр…

Энэ х.ү.н.и.й бодол, с.а.н.а.а х.о.р.т м.о.г.о.й.н хэл шиг х.о.р.д.о.ж…” гэж хэлж байсан юм. Тэр үг үнэн байж гэдгийг Сүхдалай б.и.е.э.р.э.э үзүүлж байна даа” хэмээн бодсон Дэнсмаа бас л нэг ү.з.м.э.р.ч дээр очжээ. – Яаралтай нутаг б.у.ц. Энд с.у.у.р.ь.ш.и.х боломжгүй… гэх ш.о.о о.р.х.и.с.о.н ү.з.м.э.р.ч.и.й.н үг ү.н.э.н гэдэгт Дэнсмаа одоо ч и.т.г.э.л.т.э.й байдаг аж. Эрдэнэтээс Улаанбаатарт ирсэн тэднийх их л ё.с т.ө.р болон байж хотын баруун хойд дүүрэгт с.у.у.р.ь.ш.а.а.д у.д.а.а.г.ү.й байтал гурван н.а.с ө.н.г.ө.р.ч яваа о.х.и.н нь учир б.и.т.ү.ү.л.э.г, о.н.о.ш тогтоох боломжгүйгээр сар шахам ө.в.д.ж.э.э.

А.р.г.а.а барсан Дэнсмаа Эрдэнэт орж, нөгөө ү.з.м.э.р.ч дээрээ о.ч.с.о.н байна. “Танай гэрт, о.р х.ө.н.ж.и.л дотор чинь у.л.а.а.н ө.н.г.и.й.н м.у.у юм, х.а.р.а.а.л ш.и.н.г.э.с.э.н э.д байна. Түүнийг м.у.у з.ү.г.т я.а.р.а.л.т.а.й гаргаж у.с.т.г.а. О.х.и.н.д.о.о улаан, тод өнгө б.и.т.г.и.й х.а.р.у.у.л… Ер нь ойрын үед ямар нэг з.о.д.о.о.н г.а.р.а.х шинжтэй. Г.э.р о.р.о.н.д.о.о э.л.д.в.и.й.н х.ү.н а.м.ь.т.а.н битгий о.р.у.у.л…”. Ү.з.м.э.р.ч ингэж хэлжээ.

– Үнэхээр о.р.н.ы г.у.д.с.а.н дотор х.ө.с.р.и.й юм шиг г.а.н.д.с.а.н у.л.а.а.н д.а.а.в.у.у.н у.я.а, т.о.м.ж нийтгээд, үзүүрт нь з.э.в.т.э.й т.ө.м.ө.р у.я.а.д хийсэн байсан. Тэр г.у.д.с.а.н дотор хэн яах гэж хийсэн нь тодорхой. Сүхдалайгийн э.м.э.г.т.э.й д.ү.ү нь сүүлийн үед м.а.н.а.й.х.а.ар о.р.ж, г.а.р.ч г.ү.й.г.э.э.д байх болсон. Тэгээд хоёр, гурван х.о.н.о.г х.а.р.и.а.г.ү.й. Бид нар о.г.т м.у.у юм бодоогүй.

Гэтэл нэг өдөр з.у.г.а.а.л.г.а.н.д явах гээд х.ө.н.ж.и.л г.у.д.а.с… баахан юм б.э.л.т.г.э.ж аваад г.а.р.с.а.н юм. Тэр л ахынхаа даалгавраар и.р.ж, тэр г.у.д.с.ы.г авч яваад тийм а.й.м.а.а.р юм хийсэн байгаа юм. Түүнээс болж миний о.х.и.н ө.в.д.ө.ж, ш.а.н.а.л.с.а.н. Одоо ч х.э.в.и.й.н биш. Улаан ө.н.г.и.й.н ю.м харвал х.а.ш.г.и.р.н.а, а.й.н.а, ө.в.д.ө.н.ө. Х.а.р.а.а.л тийм м.у.у.х.а.й байдаг юм байна.

А.м.ь.д.р.а.л.ы.г минь ингэж б.у.с.н.и.у.л.ж, с.ү.й.р.ү.ү.л.э.х гээд байгаа тэр м.у.у.х.а.й х.ү.н.и.й.г о.г.т т.о.о.л.г.ү.й, юу ч х.и.й.г.э.э.г.ү.й, ямар ч б.у.р.у.у.г.ү.й юм шиг үзэх а.т.л.а.а миний х.у.м.с.н.ы с.о.р.в.и, ш.а.р.х.ы.г г.э.м.т х.э.р.э.г гэж үзсэн. Яах вэ, о.х.и.н минь э.д.г.э.р.ч, ц.о.о э.р.ү.ү.л болсон учраас би одоо тэр ө.ө.д.г.ү.й х.ү.м.ү.ү.с.и.й.н н.э.р.и.й.г ч хэлэхийг х.ү.с.э.х.г.ү.й байна гэж Дэнсмаа ярив.

С.а.л.с.а.н нөхөр Сүхдалайтайгаа суусан э.м.э.г.т.э.й.н.х.э.э нүүрийг с.а.м.а.р.д.а.ж ш.а.р.х с.о.р.в.и үүсгэсэн, машины ш.и.л.и.й.г х.а.г.а.л.с.а.н учраас Дэнсмаа б.у.р.у.у.т.а.н болжээ. Уг нь тэдний а.м.ь.д.р.а.л.д х.о.р х.ө.н.ө.ө.л у.ч.р.у.у.л.с.а.н хамгийн г.о.л б.у.р.у.у.т.а.н нь Сүхдалай гэх тэр э.р мөн боловч х.у.у.л.и.й.н дагуу тийм асуудлыг ш.а.л.г.а.ж тогтооно гэдэг хаана ч байхгүй учраас г.о.м.д.о.л, б.у.х.и.м.д.а.л.д.а.а б.а.г.т.а.р.с.а.н б.ү.с.г.ү.й:

– Чи надаас авах гэсэн б.ү.х.н.э.э а.в. Б.и.т.г.и.й х.а.р.а.а.л, х.а.р д.о.м.о.о.р хүүхдийг минь о.р.о.л.д.о.о.ч. Энэ чинь чиний хүүгийн дүү… хэмээн Сүхдалай руу у.т.с.а.а.р я.р.ь.с.а.н ажээ. Гэтэл түүнтэй суусан б.у.р.и.а.д х.ү.ү.х.э.н ирснээ: – Хорин сая т.ө.г.р.ө.г б.э.л.н.э.э.р нь өг. Тэгвэл та нар т.а.й.в.а.н байж болох юм гэжээ. Дэнсмаа у.у.р.л.а.ж, түүнийг с.а.м.а.р.д.а.ж, у.л.м.а.а.р машин руу нь ч.у.л.у.у ш.и.д.с.э.н.э.э.р х.э.р.э.г.т.э.н болжээ.

Энэ бүгдийг х.ө.н.д.л.ө.н.г.ө.ө.с х.а.р.ж, дүгнэлт хийсэн х.ү.ү нь өөрийн гараар ө.р.г.ө.д.л.ө.ө бичээд “О.в.г.о.о с.о.л.и.у.л.а.х”-аар ш.и.й.д.с.э.н гэнэ. Сүхдалайг хүү нь хүртэл ж.и.г.ш.и.ж, тэр хүнээр о.в.о.г.л.о.ж явахаас т.а.т.г.а.л.з.а.х дээрээ тулсан нь ойлгомжтой. Ү.р х.ү.ү.х.д.э.д.э.э а.д.л.а.г.д.а.ж, нэрнээс нь хүртэл ц.э.р.в.э.ж, д.а.й.ж.у.у.л.ж явснаас “Ээж ээ, та б.у.р.у.у.г.ү.й” гээд у.й.л.а.а.д зогсч байгаа х.ү.ү.д.э.э х.а.й.р.л.у.у.л.а.а.д сууж байх нь х.а.м.а.а.г.ү.й дээр бөгөөд х.ү.н байх у.т.г.а у.ч.и.р энэ ч байж болох.

Дэнсмаагийн о.х.и.н.ы б.и.е одоо хэвийн сайн болсон нь х.а.р д.о.м х.а.р.а.а.л.ы.г маш сайн х.а.р.и.у.л.ж, д.а.р.с.а.н.т.а.й х.о.л.б.о.о.т.о.й ажээ. Харин б.у.р.и.а.д х.ү.ү.х.э.н.т.э.й сууж, ааш а.в.и.р.а.а э.в.д.э.ж, х.ү.н.и.й үнэргүй з.а.н гаргасан тэр э.р ц.у.с х.а.р.в.а.а.д явж чадахгүй, ярьж ч.а.д.а.х.г.ү.й болсон гэнэ. Х.а.р.а.а.л.ы.н х.а.р.и.у.л.г.а хийхээс өмнө ийм юм болсон х.э.д.и.й ч х.а.р т.о.л.г.о.й.г.о.о ийм болгох м.у.у м.у.у.х.а.й.г хийсэн, х.и.й.л.г.э.с.э.н энэ х.ү.н ү.й.л гэдгийн у.т.г.ы.г о.й.л.г.о.о.г.ү.й явжээ гэлтэй…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно