Press "Enter" to skip to content

Танилыг минь Цэрэндорж гэдэг юм. Түүнийг урт гартай гэлцдэг. Тэгэхдээ тэр надад м.у.у юм х.и.й.ж байсан удаагүй. И.т.г.э.д.э.г хүмүүсийн м.и.н.ь нэг л дээ. Цэрэндорж хээрээр г.э.р х.и.й.ж явдаг х.ү.н…

Танилыг минь Цэрэндорж гэдэг юм. Түүнийг урт гартай гэлцдэг. Тэгэхдээ тэр надад м.у.у юм х.и.й.ж байсан удаагүй. И.т.г.э.д.э.г хүмүүсийн м.и.н.ь нэг л дээ. Цэрэндорж хээрээр г.э.р х.и.й.ж явдаг х.ү.н. Хүмүүс а.л.д.а.г.д.с.а.н м.а.л.ы.н.х.а.а с.у.р.г.и.й.г түүнээс асууж байж нэг юм гаргадаг болохоор нь л цаад Цэрэндорж чинь үзсэн харсан байж магадгүй гэдэг юм. Үнэхээр түүнд хараагүй зүйл, мэдэхгүй газар гэж байхгүй. Ёстой л их м.э.д.э.г.ч нэгэн дээ.

Цэрэндоржоос би нэг удаа ч.ө.т.г.ө.р.т.э.й н.ө.х.ө.р.л.ө.ж байсан уу гэхэд жаахан бодож байснаа “Тийм нэг юм тохиолдож байсан” гээд ярьж гарсан юм. Цэрэндорж зэргэлдээх с.у.м руугаа явж байж. З.а.м б.а.р.т.а.а.г.ү.й, тал нутаг болохоор н.ү.д.э.н.д т.о.р.о.х юм болгон холоос харагдаж байж. Түүнийг өдрийн халуунд н.о.з.о.о.р.с.х.и.й.г.э.э.д з.а.л.х.у.у.т.а.й гэгч нь шогшуулж байтал өмнөөс нь нэг х.о.н.ь х.ө.т.ө.л.с.ө.н бололтой ганц я.в.г.а.н х.ү.н ирж явна гэнэ.

Ойртох тусам нөгөө ганц х.ү.н нь э.м.э.г.т.э.й төдийгүй ө.р.ө.ө.с.ө.н э.в.э.р.т.э.й цагаан я.м.а.а.н.ы с.ү.ү.л.н.э.э.с а.т.г.а.ж чирч г.у.л.д.а.р.ч явжээ. Цэрэндорж зориуд з.а.м х.а.з.а.й.ж хажуугаар нь з.ө.р.ө.х гэж явсан өнөөх б.ү.с.г.ү.й рүү мориныхоо ж.о.л.о.о.г э.р.г.ү.ү.л.ж.э.э. Очвол г.а.н.д.а.ж о.н.г.о.с.о.н х.а.р цоохор б.а.н.з.а.л, н.о.о.с.о.н ц.а.м.ц ө.м.с.с.ө.н залуухан х.ү.ү.х.э.н байв. “Хаа х.ү.р.ч явна даа?” гэхэд б.ү.с.г.ү.й дуугарсангүй. Х.э.э.р хөдөө ганцаараа явж байгаад т.а.н.ь.ж мэдэхгүй э.р х.ү.н.т.э.й тааралдаад и.ч.и.ж з.о.в.ж байгаа юм байна гэж бодсон Цэрэндорж б.ү.с.г.ү.й.г ц.а.а.ш.л.у.у.л.а.х гэж мориноосоо б.у.у.г.а.а.д ойртож очжээ.

Б.ү.с.г.ү.й и.ч.и.н.г.ү.й.р.э.н доош т.о.н.г.о.й.с.о.н байна. Цэрэндорж ийш тийш харахад ойр хавьд а.м.ь.д а.м.ь.т.н.ы б.а.р.а.а харагдсангүй. Э.р х.ү.н.и.й жаргал э.з.г.ү.й х.э.э.р гэдэг болохоор м.а.н.ь э.р ч м.о.р.и.о т.у.ш.а.а.д б.ү.с.г.ү.й.г барьж авчээ. Нөгөө ө.р.ө.ө.с.ө.н э.в.э.р.т.э.й цагаан я.м.а.а нь ц.о.ч.т.о.л ч.а.н.г.а м.а.й.л.с.н.а.а.с ганц нэг ө.в.с з.у.л.г.а.а.г.а.а.д з.у.г.т.а.ж ц.о.й.л.с.о.н.г.ү.й. Б.ү.с.г.ү.й т.э.н.х.э.э.т.э.й х.ү.н байлаа.

Цэрэндорж тулдаа л н.о.ц.о.л.д.о.ж байж доороо хийж аваад б.а.н.з.л.ы.г нь с.ө.х.ө.х.ө.д г.а.р.т нь нэг х.а.т.у.у юм т.а.а.р.а.л.д.а.в. Б.а.н.з.л.ы.н цаана с.ү.ү.ж.т.э.й.г.э.э з.а.л.г.а.г.д.с.а.н х.у.в.х.а.й г.у.я.н.ы ч.ө.м.ө.г.н.и.й я.с харагджээ. Б.ү.с.г.ү.й н.ү.д.э.э хагас а.н.и.н а.м.ь.с.г.а.а.д.а.н х.э.в.т.э.ж байв. Цэрэндорж а.й.х.д.аа ү.с.р.э.н босч ө.м.д.ө.ө т.а.т.а.а.д м.о.р.ь руугаа г.ү.й.х.э.д нөгөө б.ү.с.г.ү.й ч түүний х.о.й.н.о.о.с у.х.а.с.х.и.й.ж.э.э. Цэрэндорж м.о.р.и.н.д.о.о м.о.р.д.о.х гэхэд нөгөө б.ү.с.г.ү.й ганц т.а.т.а.а.д у.н.а.г.а.ч.и.х.а.а.д байв.

Сүүлдээ м.а.н.ь э.р я.д.а.р.ч т.у.й.л.д.а.а.д х.э.в.т.э.ж байснаа у.н.т.а.а.д өгчээ. Н.о.й.р.о.н дунд нь тогоо шанага дугарч хэн нэгэн цай х.о.о.л болгож байгаа бололтой байж. Цэрэндорж ямар а.й.л.д байгаагаа м.э.д.э.х.г.ү.й байлаа. Ө.н.д.и.й.ж харвал хажууханд нь байсан з.э.в.т.э.й т.ө.м.ө.р з.у.у.х.а.н.д нөгөө б.ү.с.г.ү.й г.а.л т.ү.л.ж, ц.а.й с.а.м.а.р.ч байгаа аятай гараа ө.р.г.ө.н х.и.й юм с.а.м.а.р.ч байв. Ямар ч тогоо ш.а.н.а.г.а байхгүй мөртлөө я.а.х а.р.г.а.г.ү.й тогоо шанаганы х.а.р.ш.и.х ч.и.м.э.э гарч байв.

Цэрэндорж б.о.с.о.х гээд ч.а.д.с.а.н.г.ү.й. Ямар нэг ү.л үзэгдэх о.л.с.о.о.р түүнийг х.ү.л.ж о.р.х.и.с.о.н бололтой. Нөгөө “цайгаа” с.а.м.а.р.ч байгаа нэг том у.л.а.а.н чулууг хоёр г.а.р.д.а.н б.а.р.ь.ж Цэрэндоржид өгөв. Тэгэнгүүт Цэрэндорж тэрхүү “Ц.а.й.г нь” б.ү.с.г.ү.й.н нүүр рүү ц.а.ц.а.ж о.р.х.и.ж.э.э. Ганц ч үг д.у.у.г.а.р.а.а.г.ү.й байсан б.ү.с.г.ү.й “Жунайн а.в.г.а.й.н н.ү.ү.р.и.й.г т.ү.л.ч.и.х.л.э.э. Жунайн а.в.г.а.й н.ү.ү.р.г.ү.й болов” гэж х.а.ш.г.и.р.с.а.а.р с.ү.ү.ж.н.и.й х.у.в.х.а.й я.с болон у.н.а.ж.э.э. Нөгөө ө.р.ө.ө.с.ө.н э.в.э.р.т.э.й цагаан я.м.а.а ч б.а.й.х.г.ү.й болчихсон байжээ. Танилын минь х.а.р.с.а.н ч.ө.т.г.ө.р ийм юм байсан гэдэг…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно