Press "Enter" to skip to content

Жавхлан хэмээх залуу г.э.н.э.т б.и.е нь м.у.у.д.а.ж, эцэг, э.х, т.ө.р.ө.л т.ө.р.ө.г.с.д.и.й.н.х.ө.ө с.э.т.г.э.л.и.й.г т.ү.г.ш.э.э.х болжээ. Э.э.ж нь О.н.ц.о.р м.а.а.р.а.м.б.а дээр о.ч.т.о.л….

Идэр залуу н.а.с.т.а.й, и.с.г.э.л.э.н х.о.н.г.о.р б.и.е.т.э.й Жавхлан хэмээх залуу г.э.н.э.т б.и.е нь м.у.у.д.а.ж, эцэг, э.х, т.ө.р.ө.л т.ө.р.ө.г.с.д.и.й.н.х.ө.ө с.э.т.г.э.л.и.й.г т.ү.г.ш.э.э.х болжээ. Э.э.ж нь О.н.ц.о.р м.а.а.р.а.м.б.а дээр о.ч.т.о.л хэдэн т.а.н өгөөд “Би ч.а.д.а.х.г.ү.й юм байна. Чойжин гүртэн дээр оч. Тэр л а.р.г.а.л.н.а” хэмээгээд нэгэн утасны дугаар өгчээ. Чойжин гүртэн нар, с.а.л.х.и з.ү.г.л.э.ж ү.з.э.э.г.ү.й ц.о.н.х.и.г.о.р царайгаараа ё.о.з м.у.у.т.а.й харсанаа

“С.ү.н.с чинь я.в.ч.и.х.с.а.н юм байна. Т.у.у.л.а.й з.ү.р.х.т.э.й э.р х.ү.н юм даа, чи ч” гээд д.о.л.о.о.в.о.р хуруугаараа н.о.м.ы.н хуудас ш.и.л.э.м.д.э.н эргүүлж, с.у.д.а.р татаад “Нөгөөдөр т.у.у.л.а.й юм уу м.о.р.ь ц.а.г.т т.а.в.г.и.й.н и.д.э.э, б.ү.с.э.л.д.э.г б.ү.с.т.э.й.г.э.э ир” гэж а.й.л.д.а.в. Ү.н.э х.ө.л.с, ө.р.г.ө.л б.а.р.ь.ц гэж ээж нь Жавхлангийн өмнөөс ө.ц.г.ө.н.ө.н б.ө.х.ө.л.з.ө.в. “Би ямар б.ө.с б.а.р.а.а.н.ы д.э.л.г.ү.ү.р биш.

Түүнийг яаж м.э.д.э.х вэ? Ш.а.а.р.д.с.а.н юм л аваад д.у.у.г.ү.й х.ү.р.э.э.д ир” гэж ш.а.л.б.а.л.з.у.у.р з.а.н г.а.р.г.а.с.а.н байна. Нэг өнжөөд маргаашийнх нь м.о.р.и.н цагт Жавхлан э.э.ж.т.э.й.г.э.э ц.у.г ш.а.р д.у.р.д.а.н б.ү.с.э.э очир з.а.н.г.и.л.а.а хийгээд жижиг тавган дээр цэвэрхэн боловсон маягийн и.д.э.э б.э.л.т.г.э.ж очив. Чойжин у.р.ж.и.г.д.р.ы.г бодвол а.а.ш а.р.а.н.ш.и.н нь з.а.с.а.р.с.а.н бололтой ш.а.ш.н.ы д.ү.р.э.м.т х.у.в.ц.с.а.а ө.м.с.ө.ө.д жижгэвтэр о.л.б.о.г.о.н дээр б.у.р.х.а.н.ч.л.а.н суужээ.

Өмнөө хонх, очир, н.о.м с.у.д.а.р, а.р.ц х.ү.ж, г.ү.г.э.л, рашаан с.ү.р.ч.и.г.л.э.х т.о.г.о.с.н.ы ө.д т.э.р.г.ү.ү.т.н.ү.ү.д.и.й.г я.р.а.й.т.а.л ө.р.ж.э.э. Бас томоо гэгчийн г.у.у.л.и.н т.ү.м.п.э.н.г.и.й.н дундуур у.с харагдана. Жавхланг э.х.т.э.й нь өмнөө с.ө.х.р.ө.ө.н с.у.у.л.г.а.а.д айлд орж ирсэн х.ү.н байна даа гэх шиг тавагтай и.д.э.э тавиад тэр хоёрыг а.м.с.ч д.у.у.с.м.а.г.ц Жавхлангаар хойш т.а.в.и.у.л.а.в.

Ер нь х.а.х.и.р ч.а.н.г.а, х.о.х.и.л.з.у.у.р м.а.я.г.и.й.н х.ү.н бололтой. Тэгсэнээ цонхны х.ө.ш.г.ө.ө х.а.а.ж, дахин давхар х.а.р х.ө.ш.и.г т.а.т.а.ж, өрөөний гэрлээ у.н.т.р.а.а.с.а.н.д ө.р.ө.ө.н.д т.а.с х.а.р.а.н.х.у.й боллоо. Гүртэн Чойжин т.э.р.ү.ү.х.э.н тэндээ ш.у.у.х.и.т.н.а.н д.у.у.г.а.р.ч байснаа ш.ү.д.э.н.з х.а.в.и.р.а.н нэг л.а.а а.с.а.а.х.а.д гурван х.ү.н.и.й а.в.а.р.г.а т.о.м д.ү.р.с ханан дээр буй болж, тэдний х.ө.д.ө.л.г.ө.ө.н б.ү.р.и.й.г э.л.э.г.л.э.х, ш.о.о.л.о.х мэт ү.й.л.д.э.л бүрийг д.а.в.т.а.н х.ө.д.ө.л.н.ө.

Чойжин гүртэн н.о.м.о.о нэгэн хэмээр а.л.г.у.у.р.л.а.н у.н.ш.и.ж у.д.т.а.л суув. Г.э.р.т х.а.н.ы.н ц.а.г.н.ы чиг чаг ц.о.х.и.л.о.х л.а.м.т.н.ы уншлаганаас өөр чимээ а.н.и.р.г.ү.й н.а.м г.ү.м байлаа. Тэгсэнээ Чойжин гүртэн нэг ш.и.л а.р.х.и гаргаж ирээд ө.ө.р.ө.ө з.а.д.л.а.н яг л а.р.х.и.ч.и.н шиг дунд нь ортол б.а.л.г.а.в. Ер нь их том а.м.т.а.й х.ү.н бололтой. Тэгээд а.р.х.и.а л.а.а.н.ы д.ө.л д.а.м.н.у.у.л.а.н Жавхлан, э.х х.о.ё.р.ы.н з.ү.г т.у.р.г.и.с.а.н.д цэнхэр болон улаан д.ө.л м.а.н.а.с.х.и.й.г.э.э.д з.а.м.х.а.р.ч ө.р.ө.ө.г.ө.ө.р дүүрэн с.п.и.р.т.н.и.й ү.н.э.р х.а.н.х.и.й.л.э.э.

Өмнө нь б.э.л.т.г.э.с.э.н бололтой цаасан з.а.в.ь шиг юм т.ү.м.п.э.н.т.э.й у.с.а.н.д.а.а хийгээд н.о.м.о.о ү.р.г.э.л.ж.л.ү.ү.л.э.н уншлаа. Гүртэн н.о.м у.н.ш.и.ж байхад нөгөө ц.а.а.с.а.н з.а.в.ь Жавхлан руу т.э.м.ү.ү.л.э.х ажээ. Тэгэхэд нь Чойжин гүртэн чанга дуугаар з.а.н.д.р.а.н а.л.г.а т.а.ш.и.х.а.д нөгөө з.а.в.ь а.м.ь.д, у.х.а.а.н.т а.м.ь.т.а.н шиг гүртэнгийн з.ү.г х.ө.в.ө.х нь бас ч с.ү.с.э.г б.и.ш.р.э.л, бяцхан а.й.д.а.с х.ү.й.д.э.с д.а.г.у.у.л.м.а.а.р санагдана.

Дараа нь Чойжин гуай Жавхлангийн б.ү.с.и.й.г давхар очир з.а.н.г.и.л.а.а хийгээд мөнөөх т.ү.м.п.э.н.т.э.й у.с.а.н дээгүүрээ нар зөв х.у.р.а.й.л.а.н н.о.м.о.о у.н.ш.и.х.а.д цаасан з.а.в.ь мөн л нар зөв э.р.г.э.н Жавхлангийн б.ү.с.н.и.й а.я.с.а.а.р д.а.г.а.н х.ө.д.л.ө.в. Энэ үед б.и.е нь х.о.в х.о.о.с.о.н мэт байсан Жавхлангийн у.х.а.а.н с.а.н.а.а с.э.р.г.э.ж, нэгэн газар нь х.а.л.у.у д.ү.ү.г.э.х мэт санагдана.

Хамгийн г.а.й.х.м.а.а.р нь гүртэнг н.о.м.о.о у.н.ш.и.ж байх үест Жавхлангийн б.ү.с.н.и.й хоёр ү.з.ү.ү.р с.а.л.х.и.н.д хөгжих мэт н.а.м.и.р.а.н б.о.с.ч эгээтэй л шувууны далавч шиг с.э.р.в.э.л.з.э.в. Энэ бүхнийг харсан Жавхлангийн э.э.ж.и.й.н с.ү.с.э.г б.и.ш.р.э.л нь т.у.й.л.д.а.а х.ү.р.ч, Чойжин гүртэнгийн з.ү.г хамаг а.н.х.а.а.р.л.а.а т.ө.в.л.ө.р.ү.ү.л.э.э.д хичээнгүйлэн н.а.м.и.н.ч.и.л.н.а.

Гүртэн н.о.м.о.о у.н.ш.и.ж дуусгаад Жавхланг т.о.х.о.й.н.о.о.с нь т.а.т.а.а.д сүүдрийнх нь з.ү.г д.о.л.о.о.в.о.р хуруугаараа заавал Жавхлангийн с.ү.ү.д.э.р.т.э.й б.ү.д.эг с.а.а.р.а.л өнгөтэй тийм гэх д.ү.р.с.г.ү.й ю.м н.о.ц.о.л.д.о.о.д байлаа. Энэ бүхнийг Жавхлангийн э.э.ж мөн х.а.р.с.а.н байна. Жавхланг х.ө.д.ө.л.г.ө.ө.н х.и.й.г.э.э.д байгаа мэт түүний с.ү.ү.д.э.р харин х.ө.д.л.ө.н өнөөх д.ү.р.с.т.э.й н.о.ц.о.л.д.о.ж байснаа а.л.г.а болов.

Гүртэн Чойжин гуай өрөөний г.э.р.л.и.й.г өөрөө а.с.а.а.г.а.а.д б.у.р.з.а.й.т.а.л гарсан х.ө.л.с.ө.ө а.р.ч.а.а.д их л б.а.я.с.г.а.л.а.н.т.а.й.г.а.а.р гурван а.я.г.а а.в.ч.и.р.ч ц.а.й а.я.г.а.л.а.а.д “За, х.ү.ү минь. С.ү.н.с чинь м.а.х.б.о.д.д.о.о э.р.г.э.ж ирлээ дээ. Их л з.о.в.ж и.р.л.э.э. Чи юмнаас ц.о.ч.с.о.н юм уу эсвэл ү.х.э.э.р.и.й.н г.а.з.а.р о.ч.с.о.н юм уу?” гэсэнд Жавхлангийн э.х ярианд о.р.о.л.ц.о.ж, “Миний х.ү.ү.д х.а.й.р.т.а.й нагац а.х нь н.а.с б.а.р.а.а.д с.а.р болж байна даа” гэв. Гүртэн Чойжин гуай ц.а.й.г.а.а у.у.х зуураа “49 хоногт нь б.а.г.т.а.ж ирсэн чинь с.а.й.н х.э.р.э.г болжээ.

Тэр хугацаанаас х.э.т.э.р.с.э.н бол х.ү.ү чинь н.а.г.а.ц.ы.г.а.а дагаад д.и.в.а.а.ж.и.н.д о.д.о.х байжээ. Э.х.и.й.н.х.э.э өмнө о.р.ж, түүнийг я.с м.а.х.т.а.й нь х.а.т.а.а.г.а.а.д яахав” гэв. Энэхүү х.а.ч.и.р.х.а.л.т.а.й ү.й.л явдлыг н.ү.д.э.э.р.э.э харсан э.х, х.ү.ү хоёр Чойжин гуайд 500 мянган т.ө.г.р.ө.г х.а.д.а.г.т.а.й ө.р.г.ө.н барихад “Би ө.р.г.ө.л, б.а.р.ь.ц авдаггүй” гэлээ. А.р.г.а нь м.у.х.а.р.д.с.а.н э.х, х.ү.ү хоёр ө.р.г.ө.л.ө.ө б.у.р.х.а.н дээр нь т.а.в.и.а.д гарч о.д.с.о.н байна…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно