Press "Enter" to skip to content

Эрт үед юм гэдэг. Ганц охинтой э.м.г.э.н ө.в.г.ө.н хоёр ганц гэрээр амьдардаг байж. О.х.и.н нь холын хошуунд б.э.р болж о.д.с.о.н тул хоёулханаа ү.л.д.э.н а.м.ь.д.а.р.ч байв. Ө.в.г.ө.н нэгэн өдөр…

Эрт үед юм гэдэг. Ганц охинтой э.м.г.э.н ө.в.г.ө.н хоёр ганц гэрээр амьдардаг байж. О.х.и.н нь холын хошуунд б.э.р болж о.д.с.о.н тул хоёулханаа ү.л.д.э.н а.м.ь.д.а.р.ч байв. Ө.в.г.ө.н нэгэн өдөр х.о.н.и.н.д.о.о явж ирээд хээрээс с.о.н.и.н час улаан чулуу оллоо гээд э.м.г.э.н.д.э.э хэлээд т.у.л.г.а.н.ы.х.а.а хажууд тавиад о.р.х.и.ж. Э.м.г.э.н нь өдөржин г.а.н.ц.а.а.р байх тул у.й.д.а.ж өнөөх улаан чулууг сонирхон эргүүлж тойруулж үзэж байгаад хэлтэлж үзтэл амархан х.а.г.а.р.ч, бүр ч г.а.й.х.а.н жаахан хэсгийг нь ш.ү.д.э.э.р.э.э хэлтэлж үзтэл е.р бусын сайхан а.м.т.т.а.й э.д байж.

Э.м.г.э.н амтанд нь болоод бүгдийг нь идэж о.р.х.и.с.о.н гэдэг. Гэтэл үд ө.н.г.ө.р.ө.ө.д өөрийн мэдрэлгүй асар их м.а.х.с.а.ж юу ч хамаагүй и.д.м.э.э.р с.а.н.а.г.д.а.ж, байсан х.о.н.и.н.ы м.а.х.н.а.а.с.а.а и.д.э.э.д ч м.а.х.с.а.а нь гарахгүй байж. Нэлээд хугацаанд их х.э.ц.ү.ү байсаар сүүлдээ ө.в.г.ө.н.ө.ө барьж и.д.э.ж о.р.х.и.с.о.н гэнэ. Түүнээс хойш нутаг нугын, явуулын хэд хэдэн хүнийг б.а.р.ь.ж и.д.с.э.н тул нутгийн айлууд ц.ө.м х.о.л.д.о.ж нүүсээр нутаг дээрээ ганц гэрээрээ ү.л.д.ж.э.э.

Энэ тухай сураг чимээ о.х.и.н.д нь х.ү.р.ч о.х.и.н нь ч и.т.г.э.с.э.н.г.ү.й.г.э.э.р ү.л б.а.р.а.м э.х.т.э.й.г.э.э уулзахсан ү.н.э.н х.у.д.л.ы.г мэдэхсэн гэж нөхрөө я.т.г.а.ж. Нөхөр нь ч явуулахгүй гэж их з.у.у.р.а.л.д.с.а.н боловч о.х.и.н нь заавал уулзана гэж з.ө.р.с.ө.н тул нөхөр нь а.р.г.а буюу зөвшөөрч хол замд х.э.р.э.г.л.э.х х.о.о.л у.н.д з.э.х.э.ж хамгийн сайн м.о.р.и.о хэд хоног сойж х.ө.н.г.ө.р.ө.ө.г.ө.ө.д эхнэрээ м.о.р.д.у.у.л.а.х.д.а.а өдөржин ш.а.х.а.м б.и.л.ү.ү.д.с.э.н урт ч.и.н.ж.а.а.л гаргаж өгөөд:

“За чи минь и.ж.и.й.т.э.й.г.э.э уулзаад ир дээ. Э.х чинь з.о.л.г.о.х.д.о.о э.р.ү.ү.н.э.э.с чинь б.а.р.ь.ж үзэх бий вий! Тэгвэл гэнэ а.л.д.у.у.л.ж байгаад хурдхан м.о.р.д.о.о.д з.у.г.т.а.а.р.а.й зогсож л болохгүй шүү!” гэж з.а.х.и.ж гэнэ. О.х.и.н нь олон хоног явж нутагтаа хүрвэл ганц ч а.й.л а.м.ь.т.а.н т.а.а.р.а.л.д.с.а.н.г.ү.й явсаар г.э.р.и.й.н б.а.р.а.а харж. Холоос ирж явааг нь харсан э.х нь гэрээсээ гарч ирэн т.о.с.о.о.д о.х.и.н.о.о ирлээ гэж б.а.я.р.л.а.с.а.н ч үгүй золгохдоо үнэхээр э.р.ү.ү.н.э.э.с нь барьж үзээд

“Сайхан … болж” гээд гэртээ орж с.у.у.д.а.л з.а.с.ч суулгаад, “И.ж.и.й нь гарч а.р.г.а.л т.ү.л.э.э х.о.р.м.о.й.л.ж ирье! Сайхан цай чанаж хоол хийе!” гээд гарч о.д.о.в гэнэ. Охиныг орж ирэхтэй з.э.р.э.г.ц.э.н гэрээс ө.м.х.и.й ү.н.э.р а.д.в.р.ы.н араас ү.н.э.р.т.с.э.э.р байсанд о.х.и.н а.в.д.р.ы.н.х.а.а араар өнгийж харвал дутуу м.ө.л.ж.с.ө.н х.ү.н.и.й о.л.о.н я.с с.э.р.и.й.ж харагджээ.

О.х.и.н ухас х.и.й.н гарч г.ү.й.н мориндоо хүрч нөхрийнхөө өгсөн юмаар мориныхоо х.ө.л.и.й.г т.у.ш.с.а.н ц.у.л.б.у.у.р с.у.р.а.н.д х.ү.р.г.э.х төдийд цулбуур нь даавуу мэт т.а.с.а.р т.а.т.а.г.д.а.в гэнэ. О.х.и.н мориндоо ү.с.р.э.н мордоод д.а.в.и.р.а.х төдийд м.о.р.ь нь тоос т.а.т.у.у.л.а.н х.у.р.д.л.а.в. Гэрээсээ нэлээд х.о.л.д.о.о.д мориныхоо д.а.в.х.и.л дунд эргэн харвал э.х нь а.р.д нь ирчихсэн м.о.р.и.й.г нь хариугүй г.ү.й.ц.э.н а.л.д.а.н г.а.р.а.а.р.а.а мориных нь сүүлэнд хүрэн а.л.д.а.н х.ө.ө.ж байв гэнэ.

О.х.и.н морио сайн т.а.ш.у.у.р.д.а.а.д улам х.у.р.д.л.а.в. Нэлээд д.а.в.х.и.с.н.ы эцэст араас нь э.х нь “-Хайран с.а.й.х.а.н ш.и.н.э м.а.х!” гэж х.а.ш.г.и.р.с.а.а.р ү.л.д.с.э.н гэдэг. Ийм д.о.м.о.г бодит явдлаас ү.ү.с.с.э.н гэдэг шүү. Д.о.м.г.и.й.н т.а.й.л.а.л нь ө.в.г.ө.н х.ө.д.ө.ө.н.ө.ө.с олж ирсэн улаан өнгөтэй жижигхэн чулуу нь үнэндээ х.ү.н т.а.в.ь.д.а.г газрын о.й.р.о.о.с олсон х.а.т.а.ж ч.у.л.у.у.ж.с.а.н х.ү.н.и.й э.л.э.г байсан юм гэнэ билээ…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно