Press "Enter" to skip to content

Sodonnews.info

Баавайн Төмөр буюу “Уулын” Төмөр хэмээх цуутай эр, Хөвсгөлийн тайгад арван жил бүгээд өөрөө уулнаас бууж ирээд ц.а.г.д.а.а.г.и.й.н.х.а.н.д хоёр гараа г.а.в.л.у.у.л.с.а.н…

С.о.ц н.и.й.г.м.и.й.н ү.е.д Х.ө.в.с.г.ө.л а.й.м.а.г.т Баавайн Төмөр буюу “Уулын” Төмөр хэмээх ц.у.у.т.а.й э.р байсныг х.э.н х.ү.н.г.ү.й мэднэ. Х.ө.в.с.г.ө.л.и.й.н тайгад арван жил бүгээд өөрөө у.у.л.н.а.а.с б.у.у.ж…

До яамны ш.о.р.о.н.г.и.й.н а.й.д.а.с төрүүлэм байдал, я.р.г.а.л.л.ы.г нүдэнд харагдтал бичиж үлдээжээ…

Мэндийн Лувсандорж нь гучаад оны үед хилс х.э.р.э.г.т г.ү.т.г.э.г.д.э.ж б.а.р.и.г.д.а.а.д азаар а.м.ь.д гарсан х.ү.н. Тиймээс х.о.ж.и.м тэрбээр До яамны ш.о.р.о.н.г.и.й.н а.й.д.а.с т.ө.р.ү.ү.л.э.м б.а.й.д.а.л, я.р.г.а.л.л.ы.г н.ү.д.э.н.д…

Х.а.л.х.ы.н ш.о.р.о.н үндсэн таван давхаргаас бүрддэг гэж хэлж болно. Үүнд хамгийн дээд давхарга бол ш.о.р.о.н.г.и.й.н зөвлөл, журмын г.а.л х.а.м.у.у.д. Тэдний хувьд ш.о.р.о.н дотроо эрх чөлөөг хамгийн ихээр эдэлдэг…

Х.а.л.х.ы.н ш.о.р.о.н үндсэн таван давхаргаас бүрддэг гэж хэлж болно. Үүнд хамгийн доод талын давхарга нь н.и.н.ж.а.н.у.у.д.ы.н.х. Дараа нь м.у.ж.ы.к.у.у.д орно. М.у.ж.ы.к гэдэг нь ш.о.р.о.нд т.у.л.с.а.н…

найман жил ш.о.р.о.н.д с.у.у.г.а.а.д бусдыг өрөв­дөж хайрлах, энэрэн нигүүл­сэхийг умартсан чулуун зүрхтэй, х.ү.н дүрстэй нэгэн болж хувирсан байгаа юм…

” Ш.о.р.о.н.г.и.й.н х.у.л.г.а.р, нут­гийн о.в.г.о.р ” гэж х.о.ч.­л.о.г.д.о.х х.ү.м.ү.ү.с э.ц.э.с.т.э.э ямар уршиг балаг т.а.р.ь.д.г.и.й.г Говьсүмбэр аймгийн харьяат Ж. Ганхуяг х.а.­р.у.у.л.л.а.а. Ж. Ганхуяг ш.о.­р.о.н.д байсан, х.э.н.и.й…

1990- ээд оны эхэн үед Зүүнхараагийн ш.о.р.о.н.д я.л э.д.э.л.ж байхдаа Далхаагийн Дэмбэрэл гэгч хянагчтай т.э.р.с.э.л.д.э.ж нэг үе Х.а.л.х.ы.н ш.о.р.о.н.д нэр адараа дуурсгаж байсан х.ү.н…

М.о.н.г.о.л.ы.н ш.о.р.о.н.д хорь гаруй жил я.л э.д.э.л.с.э.н Цэвээний Бунданхүү э.д.ү.г.э.э Тавантолгойн у.у.р.х.а.й.д х.ү.н.д даацын тэрэг ж.о.л.о.о.д.о.о.д и.д м.а.н.д.а.ж байгаа ю.м.с.а.н.ж. М.а.н.ь э.р 1990- ээд оны…

1930- аад оны үед Х.у.т.а.г.т л.а.м Хэнтий аймгийн Дотоод яамны хэлтэсийн ногоон м.а.л.г.а.й.т.н.у.у.д.а.д б.а.р.и.г.д.а.ж ш.о.р.о.н.д оржээ…

Х.э.н.т.и.й а.й.м.г.и.й.н Наран б.р.и.г.а.д.ы.н н.у.т.а.г.т Х.ү.ү.х.э.н х.у.т.а.г.т.ы.н х.ү.р.э.э гэж байсан бөгөөд э.д.ү.г.э.э е.р.д.ө.ө д.у.г.а.н с.ү.м.и.й.н с.у.у.р.ь д.о.в.ж.о.о л үлджээ. Х.ү.ү.х.э.н х.у.т.а.г.т.ы.н хүрээ нь 15- р…

1980- аад оны үед Цэндийн Тайван гэгч э.р ш.о.р.о.н.г.о.о.с о.р.г.о.о.д Б.о.г.д ууланд хоёр жил гаруй б.ү.г.ж.э.э…

Энд өгүүлэх Цэндийн Тайван гэгч э.р 1980- аад оны үед ш.о.р.о.н.г.о.о.с о.р.г.о.о.д Б.о.г.д ууланд хоёр жил гаруй б.ү.г.ж.э.э. Ингээд түүний ярианд а.н.х.а.а.р.л.а.а хандуулна у.у? Ш.о.р.о.н.г.о.о.с…

1999- 2001 оны хооронд М.о.с.к.в.а.д х.а.л.а.а.с.н.ы х.у.л.г.а.й хийж а.м.ь.д.а.р.д.а.г байлаа…

Яг ү.н.э.н.и.й.г хэлэхэд бид 1999- 2001 оны хооронд М.о.с.к.в.а.д х.а.л.а.а.с.н.ы х.у.л.г.а.й хийж а.м.ь.д.а.р.д.а.г байлаа. Э.х о.р.н.ы.х.о.о я.д.а.р.с.а.н а.р.д т.ү.м.н.и.й х.а.л.а.а.с х.о.т.ы.г т.э.м.т.э.р.ч байхаар б.а.я.н о.р.о.с.у.у.д.ы.г…

З.а.н.д.а.н дуртай үедээ ш.о.р.о.н.г.и.й.н хашаанаас з.о.р.г.о.о.р.о.о гарч х.ү.ү.х.э.н э.р.г.ү.ү.л.э.х ажилтай болж хувирсан юм…

М.а.н.ж.и.й.н т.ө.р.и.й.н х.а.р.г.и.с х.у.у.л.и.й.н 9 э.р.ү.ү ш.ү.ү.л.т.и.й.г Монгол э.р.ч.ү.ү.д т.о.л.г.о.й а.ж.р.а.х.г.ү.й д.а.в.д.а.г б.а.й.с.а.н т.у.х.а.й н.о.м с.у.д.а.р.т о.л.о.н.т.о.й б.и.ч.с.э.н байдаг. Т.э.г.в.э.л ө.н.ө.ө ц.а.г.т М.о.н.г.о.л.ы.н ш.о.р.о.н.д э.р…

Орой үдшийн цагаар х.э.р.э.л.д.э.ж с.а.л.н.а, б.а.р.и.н.а гэж у.й.л.а.н х.ү.ү.х.э.д ш.у.у.х.а.д.а.а а.й.л.г.а.д.а.г байж гэнэ…

Эрт урьд цагт нэгэн залуу г.э.р бүл байдаг байжээ. Тэд б.и.е биедээ х.а.й.р.т.а.й боловч заримдаа т.а.а.р.а.м.ж м.у.у.т.а.й орой үдшийн цагаар х.э.р.э.л.д.э.ж с.а.л.н.а, б.а.р.и.н.а гэж у.й.л.а.н…

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно