Press "Enter" to skip to content

Sodonnews.info

Говь нутгийн х.э.с.э.г х.ү.м.ү.ү.с 2003 оны д.о.л.о.о.д.у.г.а.а.р с.а.р.д э.х о.р.н.ы.х.о.о үзэсгэлэнт газруудын н.э.г.э.э.х.э.н х.э.с.э.г.т.э.й т.а.н.и.л.ц.а.х.а.а.р Ө.в.р.и.й.н сайхан хангай нутгийг з.о.р.ь.ж.э.э….

Говь нутгийн х.э.с.э.г х.ү.м.ү.ү.с 2003 оны д.о.л.о.о.д.у.г.а.а.р с.а.р.д э.х о.р.н.ы.х.о.о үзэсгэлэнт газруудын н.э.г.э.э.х.э.н х.э.с.э.г.т.э.й т.а.н.и.л.ц.а.х.а.а.р Ө.в.р.и.й.н сайхан хангай нутгийг з.о.р.ь.ж.э.э. Говийн х.ү.м.ү.ү.с болоод ч т.э.р…

1988 оны ү.е.д о.ё.д.л.ы.н ү.й.л.д.в.э.р.т ажиллаж я.в.с.а.н Цэрэн г.э.г.ч э.м.э.г.т.э.й а.ж.л.ы.н.х.а.а х.э.с.э.г з.а.л.у.у.с.ы.н х.а.м.т м.о.д б.э.л.т.г.э.х.э.э.р у.у.л.а.н.д г.а.р.ч.э.э. З.а.л.у.у.с э.х.н.и.й ө.д.р.ө.ө…

1988 оны ү.е.д о.ё.д.л.ы.н ү.й.л.д.в.э.р.т ажиллаж я.в.с.а.н Цэрэн г.э.г.ч э.м.э.г.т.э.й а.ж.л.ы.н.х.а.а х.э.с.э.г з.а.л.у.у.с.ы.н х.а.м.т м.о.д б.э.л.т.г.э.х.э.э.р у.у.л.а.н.д г.а.р.ч.э.э. З.а.л.у.у.с э.х.н.и.й өдрөө сайтар а.м.а.р.ч а.в.а.а.д маргааш…

Ганбат 13 н.а.с.т.а.й айлын б.а.г.а. Х.ү.ү т.ө.р.ө.л.х.и.й.н а.л.х.а.ж ч.а.д.д.а.г.г.ү.й т.э.р.г.э.н.ц.э.р.т.э.й у.ч.р.а.а.с а.а.в, э.э.ж 2 нь т.ү.ү.н.и.й.г с.у.р.г.у.у.л.ь.д о.р.у.у.л.д.а.г.г.ү.й… Харин….

Ганбат 13 н.а.с.т.а.й айлын б.а.г.а. Х.ү.ү т.ө.р.ө.л.х.и.й.н а.л.х.а.ж ч.а.д.д.а.г.г.ү.й т.э.р.г.э.н.ц.э.р.т.э.й у.ч.р.а.а.с а.а.в, э.э.ж 2 нь т.ү.ү.н.и.й.г с.у.р.г.у.у.л.ь.д о.р.у.у.л.д.а.г.г.ү. Харин э.г.ч Хишгээ нь 7-р а.н.г.и.д сурдаг…

Хишиг гэх удган э.м.э.г.т.э.й.н ярьснаар…. Мэдэхэд илүүдэхгүй байх гэж бодон орууллаа….

Хишиг гэх удган э.м.э.г.т.э.й.н ярьснаар…. Мэдэхэд илүүдэхгүй байх гэж бодон орууллаа. Хөдөө с.у.м.а.н.д нэгэн айлд з.а.л.а.г.д.л.а.а. Ш.и.н.э.х.э.н ч бөө байж, би б.ү.г.д.и.й.г ч.а.д.а.х юм шиг…

Баруун х.я.з.г.а.а.р нутаг болох Алтайн ө.в.ө.р говьд г.а.н.ц гэрээр ө.в.ө.л.ж.и.х Батболдынх с.у.м.ы.н.х.а.а төвөөс н.и.л.э.э.д з.а.й.т.а.й х.э.д.э.н м.а.л.а.а д.а.г.а.н амьдралаа з.а.л.г.у.у.л.д.а.г байлаа….

Баруун х.я.з.г.а.а.р нутаг болох Алтайн ө.в.ө.р говьд г.а.н.ц гэрээр ө.в.ө.л.ж.и.х Батболдынх с.у.м.ы.н.х.а.а төвөөс н.и.л.э.э.д з.а.й.т.а.й х.э.д.э.н м.а.л.а.а д.а.г.а.н амьдралаа з.а.л.г.у.у.л.д.а.г байлаа. Х.э.д.э.н х.о.н.о.г.и.й.н ө.м.н.ө.ө.с т.э.н.г.э.р…

Д.а.л.а.н д.а.в.х.а.р о.р.ж ү.з.э.х ү.ү гэсэн д.ө.р.в.ө.н н.а.й.з ш.ө.н.ө.ө.р….

Б.а.т.а.а Г.а.л.а.а ,М.ө.н.х.ө.ө,Гэрлээ г.э.х 3 н.а.й.з.ы.г.а.а д.у.у.д.а.н а.м.р.а.л.т.ы.н ө.д.р.ө.ө х.а.м.т ө.н.г.ө.р.ү.ү.л.э.х.э.э.р ш.и.й.д.э.ж б.ү.г.д ц.у.г.л.а.н х.о.о.л и.д.э.н я.р.ь.ж х.ө.ө.р.ч с.у.у.л.а.а. 20 г.а.р.с.а.н ү.е.и.й.н з.а.л.у.у.ч.у.у.д юу э.с.и.й.г…

1950-аад оны д.у.н.д.у.у.р Хэнтий аймагт “О.л.г.о.й” Цэдэв гэгч сайн э.р э.л а.й.м.ш.и.г.т я.в.д.л.ы.н г.о.л б.а.а.т.а.р болон тодорчээ….

1950-аад оны д.у.н.д.у.у.р Хэнтий аймагт “О.л.г.о.й” Цэдэв гэгч сайн э.р э.л а.й.м.ш.и.г.т я.в.д.л.ы.н г.о.л б.а.а.т.а.р болон тодорчээ. Цэдэв нь баян Дашхүү гэдэг х.ү.н.и.й г.а.н.ц х.ү.ү…

XIII х.о.р.о.о.л.л.ы.н VI х.о.р.о.о, 21 д.ү.г.э.э.р сургуулийн з.ү.ү.н т.а.л.д б.у.й. “С.а.н.г.и.й.н ш.а.р” н.э.р.т.э.й э.л б.а.й.ш.и.н.г.и.й.н х.а.ж.у.у.г.а.а.р нь ө.н.г.ө.р.ө.х.ө.д ц.а.а.н.а.а л н.э.г ё.о.з.г.ү.й, м.у.у э.н.е.р.г.и ш.и.н.г.э.с.э.н, гэж х.а.в.и.й.н х.ү.м.ү.ү.с.и.й.н я.р.и.х нь о.л.о.н.т.а.а…..

XIII х.о.р.о.о.л.л.ы.н VI х.о.р.о.о, 21 д.ү.г.э.э.р сургуулийн з.ү.ү.н т.а.л.д б.у.й. “С.а.н.г.и.й.н ш.а.р” н.э.р.т.э.й э.л б.а.й.ш.и.н.г.и.й.н х.а.ж.у.у.г.а.а.р нь ө.н.г.ө.р.ө.х.ө.д ц.а.а.н.а.а л н.э.г ё.о.з.г.ү.й, м.у.у э.н.е.р.г.и ш.и.н.г.э.с.э.н,…

Дундговийн нутагт о.р.ш.д.о.г И.х, Б.а.г.а г.а.з.р.ы.н ч.у.л.у.у.г м.э.д.э.х.г.ү.й Монгол х.ү.н б.а.р.а.г ү.г.ү.й биз. Харин….

Дундговийн нутагт о.р.ш.д.о.г И.х, Б.а.г.а г.а.з.р.ы.н ч.у.л.у.у.г м.э.д.э.х.г.ү.й Монгол х.ү.н б.а.р.а.г ү.г.ү.й биз. Монголчуудын б.а.х.а.р.х.а.л б.о.л.с.о.н үзэсгэлэнт газруудын нэг л дээ. Б.а.р.а.г ө.р.ө.ө.д т.а.в.ь.ч.и.х.с.а.н мэт…

Н.э.г.э.н я.п.о.н э.р у.р.ь.д ө.м.н.ө нь х.э.з.э.э ч т.и.й.м г.о.о ү.з.э.с.г.э.л.э.н.т.э.й э.м.э.г.т.э.й.г х.а.р.ж б.а.й.г.а.а.г.ү.й б.ө.г.ө.ө.д т.ү.ү.н.и.й г.о.о с.а.й.х.а.н м.а.н.ь э.р.и.й.г х.о.в.с.д.о.ж б.у.й мэт т.а.т.а.ж б.а.й.л.а.а…..

Н.э.г.э.н я.п.о.н э.р у.р.ь.д ө.м.н.ө нь х.э.з.э.э ч т.и.й.м г.о.о ү.з.э.с.г.э.л.э.н.т.э.й э.м.э.г.т.э.й.г х.а.р.ж б.а.й.г.а.а.г.ү.й б.ө.г.ө.ө.д т.ү.ү.н.и.й г.о.о с.а.й.х.а.н м.а.н.ь э.р.и.й.г х.о.в.с.д.о.ж б.у.й мэт т.а.т.а.ж б.а.й.л.а.а.…

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно