Press "Enter" to skip to content

Sodonnews.info

Холын замд явж байтал б.ү.с.г.ү.й.н үсийг нь х.э.н н.э.г.э.н и.л.б.э.х шиг болжээ. Сандлынх нь бүрээс үсэнд нь татагдсан ю.м байх даа гэж бодтол…

С.а.н.д.л.ы.н.х нь бүрээс ү.с.э.н.д нь т.а.т.а.г.д.с.а.н ю.м б.а.й.х д.а.а гэж бодсон тэрээр х.а.р б.у.р.у.у юм с.а.н.а.с.а.н.г.ү.й. Д.у.у д.у.у.л.а.н х.э.р.э.н.д.э.э х.ө.г.ж.и.л.т.э.й я.в.ж б.а.й.т.а.л х.а.ж.у.у.д нь хэн…

М.о.н.г.о.л.ы.н т.а.л н.у.т.а.г, х.а.н.г.а.й т.а.й.г.а нь н.у.у.ц.л.а.г т.ү.ү.х, с.о.н.и.н х.а.ч.и.н үзэгдэлээр дүүрэн боловч…

М.о.н.г.о.л.ы.н т.а.л н.у.т.а.г, х.а.н.г.а.й т.а.й.г.а нь н.у.у.ц.л.а.г т.ү.ү.х, с.о.н.и.н х.а.ч.и.н ү.з.э.г.д.э.л.э.э.р д.ү.ү.р.э.н б.о.л.о.в.ч Дэлхийд а.л.д.а.р.т.а.й Б.е.р.м.у.д.ы.н г.у.р.в.а.л.ж.и.н шиг орж и.р.с.э.н б.ү.х.н.э.э с.о.р.о.о.д а.в.ч.и.х.д.а.г, ш.и.н.г.э.э.г.э.э.д г.а.р.г.а.д.а.г.г.ү.й…

80-аад оны дундуур Хөвсгөл аймагт болсон явдал юм. Тэр үед Хөвсгөлийн Цагаан-Уул суманд Баатар гэдэг, нутаг усандаа төдийгүй хойд чигтээ алдартай б.ө.ө байжээ. Олон у.д.а.м дамжсан б.ө.ө гэнэ…

Энэ бол 80-аад оны дундуур Хөвсгөл а.й.м.а.г.т болсон явдал юм. Т.э.р ү.е.д Хөвсгөлийн Цагаан-Уул с.у.м.а.н.д Баатар гэдэг, н.у.т.а.г у.с.а.н.д.а.а т.ө.д.и.й.г.ү.й х.о.й.д ч.и.г.т.э.э а.л.д.а.р.т.а.й б.ө.ө байжээ.…

Г.е.р.м.а.н.д амьдардаг 38 настай м.о.н.г.о.л залуу г.е.р.м.а.н.д хоёр хүний а.м.ь н.а.с х.ө.н.ө.ө.с.ө.н х.э.р.э.г гарчээ…

Г.е.р.м.а.н.д амьдардаг 38 настай м.о.н.г.о.л з.а.л.у.у г.е.р.м.а.н.д х.о.ё.р х.ү.н.и.й а.м.ь н.а.с х.ө.н.ө.ө.с.ө.н х.э.р.э.г г.а.р.ч.э.э. М.о.н.г.о.л У.л.с.ы.н х.а.р.ъ.я.а.т Довчин гэгч нь 43 настай Мария С, Аня…

о.х.и.н.ы.г 13 настай байхад а.н.х э.х.э.л.с.э.н ба с.и.й.м.х.и.й л г.а.р.в.а.л м.у.н.а.г э.ц.э.г өөрийн т.ө.р.с.ө.н о.х.и.н.ы.г з.а.г.н.а.ж с.ү.р.д.ү.ү.л.э.н…

Арван дөрөвхөн н.а.с.т.а.й с.ө.ө.с.г.ө.р о.х.и.н н.э.г л г.у.н.и.г.т.а.й, у.р.у.у д.о.р.о.й ц.а.р.а.й.т.а.й, и.н.э.э.ж х.ө.х.р.ө.х, ү.е.и.й.н о.х.и.д.т.о.й.г.о.о г.ү.й.ж х.а.р.а.й.х нь б.а.г.а.с.ч д.у.у.г.а.а х.у.р.а.а.х б.о.л.с.н.ы.г а.м.ь.д.р.а.х г.э.ж я.д.а.ж…

Э.м.з.э.г бүлгийнхнийг ш.о.р.о.н.г.и.й.н я.л.т.н.у.у.д.т.а.й харьцуулахад х.о.р.и.г.д.л.у.у.д л арай. илүү жаргалтай байгаа юм чинь. Яагаад жаргалтай вэ гэж дүгнэснээ тайлбарлъя. Тэдэнд о.л.д.о.ж байгаа х.о.о.л у.н.д хэзээ ч ядууст олдохгүй…

УИХ- ын ч.у.у.л.г.а.н з.а.в.с.а.р.л.а.а.д г.и.ш.ү.ү.д т.у.с т.у.с.ы.н а.ж.и.л ү.ү.р.г.э.э г.ү.й.ц.э.т.г.э.э.д з.а.в м.у.у.т.а.й г.ү.й.ж я.в.а.а б.о.л.о.л.т.о.й. Өнгөрсөн баасан гарагт УИХ- ын г.и.ш.ү.ү.н Х. Тэмүүжин, Ж. Энхбаяр…

1972 онд ” О.н.г.о.р.х.о.й ” хэмээх Чүлтэмийн Чулуунбаатар нь 15 настайдаа х.ү.н.и.й а.м.ь б.ү.р.э.л.г.э.ж Сэлэнгийн ” Цагаан т.о.л.г.о.й “- н х.ү.ү.х.д.и.й.н к.о.л.о.н.и.д о.ч.с.о.н.о.о.р.о.о ” яруу алдарт ” з.а.м.н.а.л.а.а э.х.э.л.ж.э.э…

Э.Х.Н.И.Й О.Р.Г.О.Л.Т Дорнод а.й.м.г.и.й.н Чойбалсан х.о.т.ы.н х.а.р.ь.я.а.т ” О.н.г.о.р.х.о.й ” хэмээх Чүлтэмийн Чулуунбаатарын түүх намтар, х.э.р.г.и.й.г н.э.х.э.н ө.г.ү.ү.л.э.х гэж байна. Зарим нэг х.ү.н.и.й.г д.а.р.г.а болох…

1970 онд жинхэнэ ш.о.р.о.н.д.о.о н.ү.г.л.э.э н.а.м.и.н.ч.и.л.с.а.н. Тэр үед х.у.у.л.ь ч чанга байж, х.у.л.и.г.а.а.н.у.у.д нь ч ш.и.р.ү.ү.н байж…

Г.а.н.д.а.н.г.и.й.н л.а.м Ш. Чулуунбаатар б.э.э.р нэгэн түүх я.р.ь.с.а.н нь б.и.й. Тэр нь М.о.н.г.о.л.ы.н ш.о.р.о.н.г.и.й.н х.а.м.г.и.й.н т.о.м х.у.л.г.а.р Дашийн Мундаагийн тухай юм. Д. Мундаа т.ү.ү.н.д ийн…

Баавайн Төмөр буюу “Уулын” Төмөр хэмээх цуутай эр хөвсгөлийн тайгад арван жил бүгсэн… ”2”

Тэр үед М.а.а.н.ь.т.ы.н ш.о.р.о.н.г.о.о.с Чойрогийн Дүгэрээ тэргүүтэй е.с.ө.н я.л.т.а.н о.р.г.о.ж улс о.р.о.н д.а.я.а.р б.ө.ө.н д.у.у.л.и.а.н д.э.г.д.э.ж байлаа. Тэгтэл энэ е.с.ө.н о.р.г.о.д.о.л.ы.н хоёр нь Хөвсгөлийн т.а.й.г.а…

Баавайн Төмөр буюу “Уулын” Төмөр хэмээх цуутай эр, Хөвсгөлийн тайгад арван жил бүгээд өөрөө уулнаас бууж ирээд ц.а.г.д.а.а.г.и.й.н.х.а.н.д хоёр гараа г.а.в.л.у.у.л.с.а.н…

С.о.ц н.и.й.г.м.и.й.н ү.е.д Х.ө.в.с.г.ө.л а.й.м.а.г.т Баавайн Төмөр буюу “Уулын” Төмөр хэмээх ц.у.у.т.а.й э.р байсныг х.э.н х.ү.н.г.ү.й мэднэ. Х.ө.в.с.г.ө.л.и.й.н тайгад арван жил бүгээд өөрөө у.у.л.н.а.а.с б.у.у.ж…

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно